Časopis KOM

Výzkumné články

Trendy korozní agresivity atmosféry a korozních úbytků uhlíkové oceli v atmosférických podmínkách

Kreislová K. a spol.
2010, 54 (1), 3–6

Citace (ACS): Kreislová, K.; et al. Trendy korozní agresivity atmosféry a korozních úbytků uhlíkové oceli v atmosférických podmínkách. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (1), 3–6.

Citace (ISO): Kreislová, K.; et al. Trendy korozní agresivity atmosféry a korozních úbytků uhlíkové oceli v atmosférických podmínkách. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 1, p. 3–6.

Článek podává aktuální informaci o korozní rychlosti uhlíkové oceli v ČR obecně i ve specifických průmyslových mikroklimatech. Roční korozní úbytky klesaly v průběhu 30 let jako následek snížení obsahu oxidu siřičitého v atmosféře. Porovnání různých metod pro stanovení korozních úbytků ukazuje, že jejich přesnost je relativně nízká, zvláště v oblastech se specifickým znečištěním, které není zahrnuto v hodnocených parametrech.

Výzkumné články

Aktuální problémy vytváření povlaků typu duplex na podkladech zinkovaných ponorem

Tatarek A. a spol.
2010, 54 (1), 7–13

Citace (ACS): Tatarek, A.; et al. Aktuální problémy vytváření povlaků typu duplex na podkladech zinkovaných ponorem . Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (1), 7–13.

Citace (ISO): Tatarek, A.; et al. Aktuální problémy vytváření povlaků typu duplex na podkladech zinkovaných ponorem . Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 1, p. 7–13.

Spojení zinkového povlaku s povlakem nátěrového systému je známé pod názvem duplexní systém. Použití nátěru na povrchu zinkované oceli dovoluje významně prodloužit dobu provozu celého systému díky snížení rychlosti degradace zinkových povlaků. Systémy duplex jsou známé a využívané v půmyslové praxi již léta, ale často se na zinkovém podkladu vyskytují vady nátěrového systému a nedostatečná životnost ochranného systému při užívání. V článku jsou představeny aktuální problémy vytváření povlaků duplex se zvláštním přihlédnutím na optimální ochranně-dekorační vlastnosti povrchů oceli a závislosti mezi strukturou zinkových povlaků a adhezi povlaků nátěrových systémů. Dobrá přilnavost nátěrových systémů k zinkovému povlaku a dlouhodobá ochrana oceli proti korozi z využitím systému duplex je podmíněna vytvořením stejnorodého, dobře přilnavého k podloží zinkového povlaku, determinovaného chemickým složením podkladu oceli a parametry procesu zinkování ponorem.

Přehledové články (review)

Vysokoteplotní koroze kovů - oxidace čistých kovů

Mlnařík J.
2010, 54 (1), 14–19

Citace (ACS): Mlnařík, J. Vysokoteplotní koroze kovů - oxidace čistých kovů. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (1), 14–19.

Citace (ISO): Mlnařík, J. Vysokoteplotní koroze kovů - oxidace čistých kovů. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 1, p. 14–19.

Vysokoteplotní koroze kovů je závažné téma pro mnoho průmyslových aplikací a často je právě vysokoteplotní koroze dominantní degradační mechanismus u mnoha důležitých součástí. Problémy spojené s vysokoteplotní korozí jsou často řešeny např. V oblastech energetiky (konstrukce kotlů, plynových turbín), chemického průmyslu (nejrůznější vysokoteplotní výroby, zpracování ropy), leteckého průmyslu (spalovací turbíny) atd. I přes značný průmyslový význam vysokoteplotní koroze je počet odborných publikací a článků (českých či cizojazyčných) na toto téma poměrně malý. Navíc pokud se již v nějakém odborném periodiku vyskytne článek zabývající se touto problematikou, obvykle již počítá s určitou informovaností čtenáře. K lepšímu pochopení základních problémů a mechanismů vysokoteplotní koroze by mohl přispět několikadílný seriál, který bude vycházet v tomto časopise.

Přehledové články (review)

Kovové porézní materiály v medicínských aplikacích

Fojt J. a spol.
2010, 54 (1), 23–26

Citace (ACS): Fojt, J.; et al. Kovové porézní materiály v medicínských aplikacích. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (1), 23–26.

Citace (ISO): Fojt, J.; et al. Kovové porézní materiály v medicínských aplikacích. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 1, p. 23–26.

Stabilita implantátu není dána pouze jeho mechanickými vlastnostmi (pevnost, pružnost), ale závisí také na spojení s okolní tkání. V minulosti byla fixace implantátu zajišťována pomocí šroubů a kostních cementů. V současné době se vývoj ubírá směrem k fixaci implantátu pomocí prorůstání tkáně do a skrz porézní matrici kovu, a tím k jeho upevnění v hostitelské kosti. Další možnou výhodou porézních materiálů je jejich nízký modul pružnosti. V závislosti na velikosti, tvaru a rozložení pórů lze dosáhnou modulů pružnosti blízkých kosti a tím eliminovat biomechanickou nekompatibilitu. Porézní materiály, v případě propojených pórů, též mohou umožnit průtok tělních tekutin a tím aktivovat vrůstání kosti. Během let bylo vyvinuto množství technik, které umožňují připravit porézní materiály. Tato studie si klade za cíl seznámit čtenáře s nejběžnějšími technikami přípravy porézních kovových materiálů a částečně s jejich korozním chováním.

Přehledové články (review)

K mechanismu korozního napadení kovových materiálů pod povlakem

Stoulil J.
2010, 54 (1), 20–20

Citace (ACS): Stoulil, J. K mechanismu korozního napadení kovových materiálů pod povlakem. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (1), 20–20.

Citace (ISO): Stoulil, J. K mechanismu korozního napadení kovových materiálů pod povlakem. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 1, p. 20–20.

Přehledové články (review)

Zrychlené expoziční testy pro hodnocení automobilových karoserií aneb proč jsou pozinkované karoserie podhodnocovány?

Stoulil J.
2010, 54 (1), 21–22

Citace (ACS): Stoulil, J. Zrychlené expoziční testy pro hodnocení automobilových karoserií aneb proč jsou pozinkované karoserie podhodnocovány?. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (1), 21–22.

Citace (ISO): Stoulil, J. Zrychlené expoziční testy pro hodnocení automobilových karoserií aneb proč jsou pozinkované karoserie podhodnocovány?. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 1, p. 21–22.

Knižní novinky

Electrocorrosion and protection of metals

Msallamová Š.
2010, 54 (1), 27–27

Citace (ACS): Msallamová, . Electrocorrosion and protection of metals. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (1), 27–27.

Citace (ISO): Msallamová, . Electrocorrosion and protection of metals. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 1, p. 27–27.

Informace o konferencích

I. cirkulář AKI

AKI
2010, 54 (1)
Informace o konferencích

36. konference s mezinárodní účastí -Projektování a provoz povrchových úprav

Sikač J.
2010, 54 (1), 28–29

Citace (ACS): Sikač, J. 36. konference s mezinárodní účastí -Projektování a provoz povrchových úprav. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (1), 28–29.

Citace (ISO): Sikač, J. 36. konference s mezinárodní účastí -Projektování a provoz povrchových úprav. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 1, p. 28–29.


Informace o konferencích

Koroze a protikorozní ochrana kovů – AKI 2010

Stoulil J.
2010, 54 (1), 30–30

Citace (ACS): Stoulil, J. Koroze a protikorozní ochrana kovů – AKI 2010. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (1), 30–30.

Citace (ISO): Stoulil, J. Koroze a protikorozní ochrana kovů – AKI 2010. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 1, p. 30–30.

Změny v legislativě a normalizaci

Novinky v technické normalizaci v roce 2009

Dušek P.
2010, 54 (1), 31–32

Citace (ACS): Dušek, P. Novinky v technické normalizaci v roce 2009. Koroze a ochrana materiálů 2010, 54 (1), 31–32.

Citace (ISO): Dušek, P. Novinky v technické normalizaci v roce 2009. Koroze a ochrana materiálů 2010, vol. 54, no. 1, p. 31–32.

Kompletní číslo

Obálka a tiráž

AKI
2010, 54 (1)
Kompletní číslo

Úvodník

AKI
2010, 54 (1)
Kompletní číslo

Abstracts

AKI
2010, 54 (1)