SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2012/1') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Obálka

Obálka
AKI
2012, 56 (1)

Výzkumné články

Příprava intermediálních vrstev Ti-Al-Si pro vysokoteplotní aplikace metodou křemíkování z kapalné fáze (The preparation of Ti–Al–Si intermedial layers for high-temperature applications by the liquid-phase siliconizing method)
Kubatík T.
2012, 56 (1), 1–5

Citace (ACS): Kubatík, T. Příprava intermediálních vrstev Ti-Al-Si pro vysokoteplotní aplikace metodou křemíkování z kapalné fáze (The preparation of Ti–Al–Si intermedial layers for high-temperature applications by the liquid-phase siliconizing method). Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (1), 1–5.

Citace (ISO): Kubatík, T. Příprava intermediálních vrstev Ti-Al-Si pro vysokoteplotní aplikace metodou křemíkování z kapalné fáze (The preparation of Ti–Al–Si intermedial layers for high-temperature applications by the liquid-phase siliconizing method). Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 1, p. 1–5.

Metoda křemíkování z kapalné fáze je jednoduchá a efektivní metoda pro přípravu vrstev tvořených intermediálními fázemi Ti-Al-Si na titanu a slitinách titanu, založených na reakci vzorků ponořených do tavenin Al-Si. Tyto vrstvy mají uplatnění především při vysokoteplotních aplikacích jako ochranné vrstvy. Touto metodou  lze připravit kompaktní, masivní vrstvy bez pórů a trhlin, při teplotách 650 °C po dobu 60 minut lze připravit vrstvy s tloušťkou 60 um. V tomto příspěvku jsou shrnuty důležité poznatky o vlastnostech vrstev připravených metodou křemíkování z kapalné fáze.

 

The liquid-phase siliconizing method is a simple and effective method for preparation of layers composing of Ti–Al–Si intermedial phases on titanium and titanium alloys, which is based on the reaction of specimens submerged in Al–Si melts. These layers are mostly taken advantage of at high-temperature applications as protective layers. Compact, massive, pore and crack-free layers can be prepared using this method; 60 μm thick layers can be prepared when exposed to 650°C for 60 minutes. The paper summarizes all important findings about the properties of layers prepared by the liquid-phase siliconizing method.

 

Klíčová slova: vysokoteplotní oxidace, titan, křemíkování

 

Keywords: high temperature oxidation, titanium, siliconizing

Vliv rozdílného složení historických omítek na jejich odolnost (The impact of diverse composition of historical plasters on their resistance)
Tribulová T., Kotlík P.
2012, 56 (1), 6–14

Citace (ACS): Tribulová, T.; Kotlík, P. Vliv rozdílného složení historických omítek na jejich odolnost (The impact of diverse composition of historical plasters on their resistance). Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (1), 6–14.

Citace (ISO): Tribulová, T.; Kotlík, P. Vliv rozdílného složení historických omítek na jejich odolnost (The impact of diverse composition of historical plasters on their resistance). Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 1, p. 6–14.

Na základě restaurátorského a technologického průzkumu omítek v kostele sv. Jiljí v Uhlířských Janovicích, který byl prováděn v roce 2010 v rámci projektu obnovy presbytáře kostela, byly zhodnoceny a zobecněny historické technologie a surovinové složení malt zde použité v přibližném časovém rozmezí 1250 – 1954. Pro volbu technologie oprav, techniky zajištění a stabilizaci omítek byl veškerý dochovaný maltovinový materiál rozřazen do několika skupin podle výchozí charakteristiky, stáří, hodnoty a stupně dochování, resp. jejich technického stavu.

 

Based on the restoration and technological research of plasters in St. Giles Church in Uhlířské Janovice that had been performed in 2010 as a part of the project of the church presbytery renovation, historical technologies and material compositions of plasters used from 1250 until 1954 were assessed and generalized. For the sake of choosing the repair technology, and plaster protection and stabilization technique, the entire preserved material was divided in various groups according to the original characteristics, age, value and grade of preserving, or their technical state.

 

Klíčová slova: restaurování, omítky

 

Keywords: restoration, plasters

Korozní rychlost katodicky „chráněné“ oceli v prostředí uhličitanů (Corrosion rate of cathodically „protected“ steel in carbonate environment)
Wienerová K., Kouřil M., Novák P.
2012, 56 (1), 15–18

Citace (ACS): Wienerová, K.; Kouřil, M.; Novák, P. Korozní rychlost katodicky „chráněné“ oceli v prostředí uhličitanů (Corrosion rate of cathodically „protected“ steel in carbonate environment). Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (1), 15–18.

Citace (ISO): Wienerová, K.; Kouřil, M.; Novák, P. Korozní rychlost katodicky „chráněné“ oceli v prostředí uhličitanů (Corrosion rate of cathodically „protected“ steel in carbonate environment). Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 1, p. 15–18.

Jedním ze způsobů vysvětlení mechanizmu ochranné funkce katodické ochrany je katodická pasivace. Vlivem katodické reakce dochází v okolí úložného zařízení k alkalizaci půdy, která usnadňuje přechod železa do pasivního stavu. K zapasivování oceli však dojde pouze v případě, že vložený ochranný potenciál má kladnější hodnotu než pasivační potenciál. Cílem práce bylo určit závislost pasivačního potenciálu a korozní rychlosti na korozním potenciálu v prostředí uhličitanu o různém pH s využitím elektrochemických metod a rezistometrické techniky. Korozní rychlost železa při dlouhodobé expozici byla určena pomocí rezistometrického čidla. Hodnota pasivačního potenciálu klesá s rostoucí hodnotou pH. Ocel se v prostředí uhličitanu pasivuje při běžném ochranném potenciálu −850 mV/CSE dosažením pH 12. Pod touto hodnotou ocel koroduje v aktivním stavu, a to pro úložná zařízení nepřijatelnou korozní rychlostí (> 0,01 mm/rok).

 

Cathodic passivation is one of the possible explanations of the protective mechanism of cathodic protection. Cathodic reaction taking place in the vicinity of buried equipment results in alkalinisation of soil, which facilitates transmission of iron in a passive state. However, the passivation of steel occurs only if the impressed protection potential is more positive than the passivation potential. The goal of this paper was to identify the passivation potential and corrosion rate dependence on the corrosion potential in carbonates with variable pH using electrochemical methods and a resistometric technique. We were measuring the corrosion rate of iron during a long-term exposure by a resistometric probe. The passivation potential drops with growing pH. Steel gets passivated in carbonates at a usual protection potential of −850 mV/CSE by reaching pH 12. Below this point, steel corrodes in an active state at a corrosion rate of (> 0.01 mm/year), which is unacceptable for buried equipment.

 

Klíčová slova: rezistometrie, katodická ochrana, uhličitany

 

Keywords: resistometry, cathodic protection, carbonates

Technologické zajímavosti a články z praxe

Přímé měření kyselého rosného bodu ve spalovacích zařízeních (Direct measurement of a dew point in combustion equipment)
Mlnařík J., Hruška J.
2012, 56 (1), 19–24

Citace (ACS): Mlnařík, J.; Hruška, J. Přímé měření kyselého rosného bodu ve spalovacích zařízeních (Direct measurement of a dew point in combustion equipment) . Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (1), 19–24.

Citace (ISO): Mlnařík, J.; Hruška, J. Přímé měření kyselého rosného bodu ve spalovacích zařízeních (Direct measurement of a dew point in combustion equipment) . Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 1, p. 19–24.

V důsledku poklesu teploty spalin pod teplotu rosného bodu dochází u řady energetických celků k problémům s korozí vlivem zkondenzovaných kyselin. Dochází tak k značným korozním napadením a poškozením zejména na ohřívácích vzduchu, ekonomizérech, vedeních kouřovodů ale i v samotném komíně. Ve SVÚMu byla vyvinuta a vyzkoušena sonda pro přímé měření teploty rosného bodu spalin. Pomocí této metody je možné rychle zjistit teplotu rosného bodu bez nutností složitých výpočtů, analýz spalin, náročných odběrů spalin atd. Následnou úpravou teploty spalin je tak možné předejít značným korozním problémům.

 

Various corrosion issues have been encountered at a number of power units due to the drop of combustion products temperature below the dew point temperature as a result of condensed acids. Large corrosion attacks and damages have been reported to have occurred at heaters, economizers, fume ducts and even in chimneys. SVÚM has developed and tested a probe for direct measurement of a dew point of combustion products. With this method it is possible to promptly identify a dew point temperature without any complex calculations, combustion products analyses, complicated collection of combustion products, etc. Subsequent adjustment of the combustion products temperature may prevent major corrosion issues.

 

Klíčová slova: spalování, rosný bod

 

Keywords: combustion, dew point 

Případové studie

Exfoliace karabiny v prostředí krasové jeskyně (Exfoliation of a snap-link in a karst cave environment)
Stoulil J.
2012, 56 (1), 25–30

Citace (ACS): Stoulil, J. Exfoliace karabiny v prostředí krasové jeskyně (Exfoliation of a snap-link in a karst cave environment) . Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (1), 25–30.

Citace (ISO): Stoulil, J. Exfoliace karabiny v prostředí krasové jeskyně (Exfoliation of a snap-link in a karst cave environment) . Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 1, p. 25–30.

V rámci práce byl studován zajímavý případ exfoliace hliníkové slitiny. Jednalo se o expresní karabinu exponovanou v prostředí krasové jeskyně. Jednotlivé části jistící sady byly sledovány na metalografických výbrusech pomocí optického i skenovacího elektronového mikroskopu s rentgenovou energiově disperzní analýzou (SEM/EDS). Korozní produkty byly analyzovány metodou rentgenové difrakce (XRD). Příčinami selhání expresní karabiny bylo nevhodné termomechanické zpracování a expozice v trvale vlhkém prostředí.

 

 

The study presents an interesting example of exfoliation of aluminium alloy. The snap-link was exposed to a karst cave environment. Each part of the security set was observed by means of an optical and scanning electron microscope with EDS analyzer. Corrosion products were analyzed by X-ray diffraction (XRD). The snap-link failure was caused by an inappropriate heat treatment and exposure to a permanently humid atmosphere.

 

Klíčová slova: karabina, krasová jeskyně, exfoliace (koroze po vrstvách), hliníková slitina

 

Keywords: snap-link, karst cave, exfoliation, aluminium alloy

 

Normy/Standards: ASTM G85, ASTM G34 (EXCO)