SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2013/3') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Obálka

Obálka
AKI
2013, 57 (3)
 

Výzkumné články

Polarizační křivky měřené v tenké vrstvě elektrolytu jako vstupní data pro simulaci koroze/Polarization curves scanned in a thin layer of electrolyte as the input data for galvanic corrosion simulation
Jeníček V., Pazderová M., Diblíková L.
2013, 57 (3), 64–68

Citace (ACS): Jeníček, V.; Pazderová, M.; Diblíková, L. Polarizační křivky měřené v tenké vrstvě elektrolytu jako vstupní data pro simulaci koroze/Polarization curves scanned in a thin layer of electrolyte as the input data for galvanic corrosion simulation . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (3), 64–68.

Citace (ISO): Jeníček, V.; Pazderová, M.; Diblíková, L. Polarizační křivky měřené v tenké vrstvě elektrolytu jako vstupní data pro simulaci koroze/Polarization curves scanned in a thin layer of electrolyte as the input data for galvanic corrosion simulation . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 3, p. 64–68.

V příspěvku je představena nově vyvinutá metodika měření polarizačních křivek v tenké vrstvě elektrolytu. Je ukázáno použití naměřených křivek jako vstupních dat pro simulaci galvanické koroze v programu, který pracuje s předpokladem tenké vrstvy elektrolytu. V teoretické části je stručně popsán fyzikální model programu. Jsou uvedeny naměřené elektrochemické korozní charakteristiky vybraných základních technických materiálů ve dvou typech elektrolytu a představeny výstupy simulace korozního napadení jednoduchého konstrukčního uzlu. Diskutováno je praktické použití zmíněného programu a potřebná vylepšení metodiky měření v tenkých vrstvách elektrolytu.

The study presents a newly developed methodology of polarization curves scanning in a thin layer of electrolyte. The use of scanned curves as the input data for simulation of galvanic corrosion is shown in a programme that works with the assumption of a thin layer of electrolyte. The theoretical part briefly describes the physical model of the programme. It presents scanned electrochemical corrosion properties of selected basic technical materials in two types of electrolyte and introduces the outputs of simulation of a simple construction joint corrosion. The practical use of the programme and essential improvements of the methodology of scanning in thin layers of electrolyte are discussed.

 

Klíčová slova: galvanická koroze, tenká vrstva elektrolytu, potenciodynamické křivky

Keywords: galvanic corrosion, thin electrolyte film, potentiodynamic curves  

Případové studie

Hodnotenie rizika vzniku biokorózie na tranzitnom plynovode prechadzajúcom cez Slovensko/Evaluation of the risk of biocorrosion on a transit gas line passing through Slovakia
Kaduková J., Marcinčáková R., Škvareková E., Mikloš V.
2013, 57 (3), 69–74

Citace (ACS): Kaduková, J.; Marcinčáková, R.; Škvareková, E.; Mikloš, V. Hodnotenie rizika vzniku biokorózie na tranzitnom plynovode prechadzajúcom cez Slovensko/Evaluation of the risk of biocorrosion on a transit gas line passing through Slovakia . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (3), 69–74.

Citace (ISO): Kaduková, J.; Marcinčáková, R.; Škvareková, E.; Mikloš, V. Hodnotenie rizika vzniku biokorózie na tranzitnom plynovode prechadzajúcom cez Slovensko/Evaluation of the risk of biocorrosion on a transit gas line passing through Slovakia . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 3, p. 69–74.

Mikroorganizmy svojou metabolickou činnosťou produkujú široké spektrum produktov, ktoré môžu prispieť ku korózii rôznych materiálov, vrátane kovov. Cieľom tejto práce bolo monitorovať vybrané faktory najdôležitejšie z pohľadu vzniku korózie a hlavne biokorózie, a to: lokalitu, zeminu a prítomnosť vody na štyroch úsekoch tranzitného plynovodu prechádzajúcim cez Slovensko a následne určiť stupeň rizika biokorózie. Analýzou výsledkov z monitorovaných oblastí bolo zistené, že najrizikovejšie z pohľadu vzniku biokorózie sú výkopy Zemplínske Hradište 1 a Slivník, ktoré sa nachádzajú na východe Slovenska a výkopy Tomášová 1, 2 a 3 nachádzajúce sa v južnej časti Slovenska.

Through their metabolic activities microorganisms produce a large variety of products that may contribute to corrosion of different materials, including metals. The goal of this work was to monitor selected factors important in terms of corrosion or bio-corrosion, namely location, soil and the presence of water in four parts of the transit gas line passing through Slovakia, and subsequently to identify the level of risk of bio-corrosion. The analysis results from monitored locations indicated that in terms of bio-corrosion, the highest risk was in Zemplínské Hradiště 1 and Slivník trenches located in Eastern Slovakia and in Tomášová 1, 2 and 3 trenches located in the south of Slovakia.

 

Klíčová slova: mikrobiální koroze, tranzitní plynovod

Keywords: microbial corrosion (MIC), transit gas line   

Failure analysis of burried stainless steel coupling clamps/Analýza porušení opravných třmenů z korozivzdorné ocelí uložených v půdě
Turek L., Kreislová K.
2013, 57 (3), 75–81

Citace (ACS): Turek, L.; Kreislová, K. Failure analysis of burried stainless steel coupling clamps/Analýza porušení opravných třmenů z korozivzdorné ocelí uložených v půdě . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (3), 75–81.

Citace (ISO): Turek, L.; Kreislová, K. Failure analysis of burried stainless steel coupling clamps/Analýza porušení opravných třmenů z korozivzdorné ocelí uložených v půdě . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 3, p. 75–81.

For corrosion of metals, soils represent the most complex environment. Corrosion of metals in soil can vary from fairly rapid dissolution to negligible impact. A case study from experience and the published literature illustrates factors which resulted in microbiologically infl uenced corrosion (MIC) of stainless steel.

Půdní prostředí představuje jedno z nejsložitějších prostředí z hlediska koroze kovů. Koroze v půdě se může výrazně lišit, od velmi rychlého rozpouštění až po zanedbatelná napadení. Případová studie z literárních zdrojů i vlastních zkušeností nastiňují faktory, které významně ovlivňují mikrobiální korozi korozivzdorných ocelí.

 

Keywords: microbial corrosion (MIC), coupling clamps, stainless steel, SEM

Klíčová slova: mikrobiálmí koroze, opravné třmeny, korozivzdorná ocel, SEM

Degradace Cr3C2–NiCr povlaku připraveného technikou HVOF/Degradation of Cr3C2-NiCr coating prepared by the HVOF technique
Rapouch J.
2013, 57 (3), 82–86

Citace (ACS): Rapouch, J. Degradace Cr3C2–NiCr povlaku připraveného technikou HVOF/Degradation of Cr3C2-NiCr coating prepared by the HVOF technique . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (3), 82–86.

Citace (ISO): Rapouch, J. Degradace Cr3C2–NiCr povlaku připraveného technikou HVOF/Degradation of Cr3C2-NiCr coating prepared by the HVOF technique . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 3, p. 82–86.

Během expozice vřetena z vysokochromové oceli X22Cr- MoV12-1 s HVOF povlakem na bázi Cr3C2–NiCr v prostředí přehřáté páry došlo po několika hodinách provozu k degradaci tohoto povlaku. V této studii je hodnocena úroveň poškození povlaku za pomoci analýzy chemického a fázového složení na povrchu i v řezu vrstvy. V degradované i nedegradované vrstvě byly detekovány fáze Ni–Cr, Cr3C2 a Cr2O3. Během expozice došlo k úbytku tloušťky vrstvy o jeden řád. Pravděpodobnou příčinou degradace vrstvy je oxidace v prostředí páry, negativní roli mohly hrát i objemné částice na rozhraní ocel/povlak.

After a few hours of operation, a Cr3C2-NiCr-based HVOF coating on a stem made of high-chrome steel X22CrMoV12-1 degraded when exposed to overheated steam. The study evaluates the level of coating damage by analysing chemical and phase composition on the surface and on the cross-section of the layer.  Ni-Cr, Cr3C2 and Cr2O3 phases were detected in both degraded and non-degraded layers. During the exposure, the layer thickness thinned by an order of magnitude. The layer degradation was probably induced by oxidation in a steam environment; voluminous particles on the steel/coating interface might have played a negative role, too. 

 

Klíčová slova: vysokoteplotní oxidace, Ni-Cr povlak, HVOF, SEM

Keywords: high temperature oxidation, Ni-Cr coating, HVOF, SEM     

Přehledové články (review)

Časté chyby při žárovém zinkování kusového zboží – příčiny a možnosti jejich předcházení/Frequent defects in batch hot-dip galvanizing – causes and their potential prevention
W.D. Schulz
2013, 57 (3), 87–92

Citace (ACS): W.D., S. Časté chyby při žárovém zinkování kusového zboží – příčiny a možnosti jejich předcházení/Frequent defects in batch hot-dip galvanizing – causes and their potential prevention . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (3), 87–92.

Citace (ISO): W.D., S. Časté chyby při žárovém zinkování kusového zboží – příčiny a možnosti jejich předcházení/Frequent defects in batch hot-dip galvanizing – causes and their potential prevention . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 3, p. 87–92.

V článku jsou diskutovány nejčastější problémy, které negativně ovlivňují kvalitu povlaků žárového zinku. Jsou to jmenovitě vady na straně povlakovaného materiálu (poškozený povrch, nevhodné složení materiálu, tvářený materiál), nedostatečné omoření materiálu, složení taveniny (hlavně obsah Al, Ni, Pb, Bi a Sn) a technologie povlakování (teplota lázně, obsah tavidla, doba ponoru).

The article discusses major problems adversely affecting the quality of hot dip zinc coatings. Namely, it refers to the defects on the sides of substrate material (damaged surface, inadequate composition of the material, draw material), insufficient pickling of material, composition of the melt (especially, the content of Al, Ni, Pb, Bi and Sn) and coating technologies (bath temperature, the content of flux, time of dip).

 

Klíčová slova: žárové zinkování

Keywords: hot dip galvanizing