SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2014/3') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Obálka

Obálka
AKI
2014, 58 (3)
 

Technologické zajímavosti a články z praxe

Vývoj sondy pro kontinuální měření rosného bodu spalin v energetických kotlích / The development of a probe for continuous monitoring of the dew point of combustion products in energy boilers
Mlnařík J., Hruška J.
2014, 58 (3), 65–70

Citace (ACS): Mlnařík, J.; Hruška, J. Vývoj sondy pro kontinuální měření rosného bodu spalin v energetických kotlích / The development of a probe for continuous monitoring of the dew point of combustion products in energy boilers. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (3), 65–70.

Citace (ISO): Mlnařík, J.; Hruška, J. Vývoj sondy pro kontinuální měření rosného bodu spalin v energetických kotlích / The development of a probe for continuous monitoring of the dew point of combustion products in energy boilers. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 3, p. 65–70.

V důsledku poklesu teploty spalin pod teplotu rosného bodu dochází u řady energetických celků k problémům s korozí vlivem zkondenzovaných kyselin. Dochází tak k značným korozním napadením a poškozením zejména na ohřívácích vzduchu, ekonomizérech, vedeních kouřovodů, ale i v samotném komíně. Ve SVÚM se vyvíjí automatický systém pro kontinuální měření teploty rosného bodu spalin přímo ve spalovacím zařízení. V této práci jsou shrnuty výsledky z dosavadních příprav pilotního provozu v uhelné elektrárně.

As a result of the combustion products’ temperature drop below the dew point, numerous power industry units face corrosion problems due to condensed acids. Large corrosion attacks and defects appear namely at air heaters, economisers, fume ducts and also in chimneys. The automatic system for continuous combustion products’ dew point monitoring in the combustion equipment is developed in SVÚM, a.s. The study summarises results from the preparation phase of pilot operation in a coal power station.

 

Klíčová slova: uhelná elektrárna, kotel, měření rosného bodu

Keywords: coal power plant, boiler, dew point measurement   

Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům / Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials
Stoulil J., Kopecká A., Fišerová P.
2014, 58 (3), 71–74

Citace (ACS): Stoulil, J.; Kopecká, A.; Fišerová, P. Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům / Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (3), 71–74.

Citace (ISO): Stoulil, J.; Kopecká, A.; Fišerová, P. Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům / Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 3, p. 71–74.

Práce byla zaměřena na hodnocení dvou typů akrylátových laků (Paraloid B72 a B48N) z hlediska adheze k historickým kovovým materiálům. Třívrstvé povlaky byly hodnoceny pomocí odtrhového testu, scratch testu a T-bend testu. Část vzorků byla exponována 500 hodin v kondenzační komoře a následně znovu hodnocena pomocí odtrhového testu. Náchylnost rozhraní povlak/kov k hydrataci bylo ověřeno pomocí impedančních měření. Za suchých podmínek nebyl potvrzen předpoklad vyšší adheze laku B48N k podkladu než u laku B72. Lak B48N ale vykázal podstatně vyšší odolnost k hydrataci. Laky mají nejvyšší adhezi k oceli a olovu, naopak nejnižší k zinku, cínu a měděné patině.

The work focused on the assessment of two types of acrylate varnishes (Paraloid B72 and B48N) in terms of adhesion to historical metallic materials. Three-layer coatings were studied by a pull-off test, a scratch test and T-bend test. Some specimens were exposed in a condensation chamber for 500 hours and subsequently reassessed by the pull-off test. Susceptibility of the coating/metal interface to hydration was estimated by impedance measurements. Under dry conditions, the hypothesis of higher adhesion of B48N varnish to the substrate than that of B72 varnish was not confi rmed. However, B48N varnish showed much higher resistance to hydration. Varnishes have the highest adhesion to steel and lead, and the least to zinc, tin and copper patina.

 

Klíčová slova: akrylátový lak, adheze, odtrhový test, scratch test, T-bend test, impedanční spektroskopie

Keywords: acrylate varnish, adhesion, pull off test, scratch test, T-bend test, impedance spectroscopy      


Případové studie

Zhodnocení příčin vzniku defektních kovových povlaků na polymerním systému ABS / The assessment of causes of formation of defective metallic coatings on the ABS polymer system
Pokorný P., Švadlena J., Novák P., Szelag P., Šubert L.
2014, 58 (3), 75–83

Citace (ACS): Pokorný, P.; Švadlena, J.; Novák, P.; Szelag, P.; Šubert, L. Zhodnocení příčin vzniku defektních kovových povlaků na polymerním systému ABS / The assessment of causes of formation of defective metallic coatings on the ABS polymer system. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (3), 75–83.

Citace (ISO): Pokorný, P.; Švadlena, J.; Novák, P.; Szelag, P.; Šubert, L. Zhodnocení příčin vzniku defektních kovových povlaků na polymerním systému ABS / The assessment of causes of formation of defective metallic coatings on the ABS polymer system. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 3, p. 75–83.

Tento článek seznamuje čtenáře s problematikou galvanického pokovování polymerních materiálů typu ABS nebo ABS/PC. Zhodnocuje nejen vlastní technologii vzniku jednotlivých povlaků, tj. autokatalytických i galvanických na polymerních odlitcích, ale přibližuje čtenáři i vlastní specifické polymery vhodné pro povlakování. Druhá část článku studuje možné příčiny vzniku defektních povlaků na polymeru ABS poskytnutému k zhodnocení komerčním subjektem. Defekty v kovových povlacích a ve vlastním odkoveném polymerním odlitku byly zkoumány metodou rastrovací elektronové mikroskopie s využitím EDS analýzy.

The article briefs readers on the issues relating to galvanizing of ABS or ABS/PC polymer materials. Not only does it assess the technology of formation of different coatings, i.e. both autocatalyst and galvanic polymer casts but it also presents specifi c polymers suitable for coating. The other part of the article studies potential causes of formation of defective coatings on the ABS polymer provided by a commercial entity for assessment. The defects in metallic coatings and in the de- -metallised polymer cast were studied using the raster electron microscopy, involving the EDS analysis.

 

Klíčová slova: elektrolytické povlakování, ABS polymer, defekty

Keywords: electroplating, ABS polymer, defects       

Přehledové články (review)

Kompozitní Cr povlaky pro pístní kroužky / Composite chromium coatings for piston rings
Chocholatý O., Kříž A.
2014, 58 (3), 84–87

Citace (ACS): Chocholatý, O.; Kříž, A. Kompozitní Cr povlaky pro pístní kroužky / Composite chromium coatings for piston rings. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (3), 84–87.

Citace (ISO): Chocholatý, O.; Kříž, A. Kompozitní Cr povlaky pro pístní kroužky / Composite chromium coatings for piston rings. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 3, p. 84–87.

Článek se zabývá přehledem a technologií výroby kompozitních chromových povlaků pro pístní kroužky. Popisuje funkční podmínky pístních kroužků a způsob výroby kompozitních povrchových úprav s chromovou matricí a plnivem z tvrdých částic.

This paper deals with an overview of the technology of production of composite hard chromium coatings for piston rings. Describes the functional conditions of piston rings and the method of manufacturing of composite surface treatments with hard chromium matrix fi lled with hard paparticles.

Faktorová analýza v Mössbauerově spektroskopii a RTG difrakční fázové analýze / Factor analysis in Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis
Camara A. H.
2014, 58 (3), 88–94

Citace (ACS): Camara, A. Faktorová analýza v Mössbauerově spektroskopii a RTG difrakční fázové analýze / Factor analysis in Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (3), 88–94.

Citace (ISO): Camara, A. Faktorová analýza v Mössbauerově spektroskopii a RTG difrakční fázové analýze / Factor analysis in Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 3, p. 88–94.

Ze souboru vzorků obsahujících železo byly metodami Mössbauerovy spektroskopie a rtg difrakční analýzy získána data, na která byla aplikována faktorová analýza, díky níž bylo zjištěno, kolika faktory lze vysvětlit celkový rozptyl dat. Došlo tedy k vyčíslením faktorového skóre, k redukci počtu proměnných a vzniku faktorů, kterými byly nahrazeny původní proměnné. U Mössbauerovy spektroskopie se jedná o šest faktorů, kterým bylo přiřazeno šest původních proměnných a u rtg difrakční analýzy byly zjištěny tři faktory, kterým byly přiřazeny tři původní proměnné.

A set of samples containing iron was measured by Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction analysis and the obtained data were then analyzed by factor analysis. The factor analysis revealed several factors that can explain the total variance of the data. Factor scores were quantifi ed, number of variables was reduced and new factors were found, which replaced the original variables. In the Mössbauer spectroscopy data, six factors were found and correlated to six of the original variables, whereas the diffraction data were explained by three factors, which were assigned to three of the original variables.

 

Klíčová slova: faktorové analýza, Moessbauerova spektroskopie, rentgenová difrakce

Keywords: factor analysis, Moessbauer spectroscopy, X-ray diffraction