SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2016/4') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Výzkumné články

Korozní odolnost tvářených hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 v Hankově roztoku / Corrosion behavior of wrought magnesium alloys AZ31 and AZ61 in Hank’s solution
Tkacz J., Slouková K., Minda J., Drábiková J., Fintová S., Doležal P., Wasserbauer J.
2016, 60 (4), 101–106

Citace (ACS): Tkacz, J.; Slouková, K.; Minda, J.; Drábiková, J.; Fintová, S.; Doležal, P.; Wasserbauer, J. Korozní odolnost tvářených hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 v Hankově roztoku / Corrosion behavior of wrought magnesium alloys AZ31 and AZ61 in Hank’s solution. Koroze a ochrana materiálů 2016, 60 (4), 101–106.

Citace (ISO): Tkacz, J.; Slouková, K.; Minda, J.; Drábiková, J.; Fintová, S.; Doležal, P.; Wasserbauer, J. Korozní odolnost tvářených hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 v Hankově roztoku / Corrosion behavior of wrought magnesium alloys AZ31 and AZ61 in Hank’s solution. Koroze a ochrana materiálů 2016, vol. 60, no. 4, p. 101–106.

Korozní chování tvářených hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 bylo studováno v Hankově roztoku pomocí elektrochemických metod. Potenciodynamickými metodami po krátkém čase expozice bylo zjištěno, že korozní odolnost hořčíkové slitiny AZ31 byla vyšší, než u slitiny AZ61. Na druhou stranu, z dlouhodobých měření pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie bylo zjištěno, že odolnost slitiny AZ61 je vyšší, než odolnost slitiny AZ31.

Corrosion behavior of wrought magnesium alloys AZ31 and AZ61 was studied in Hank’s solution. Potentiodynamic curves measured after shortterm of exposure showed higher corrosion resistance of AZ31 magnesium alloy in comparison with AZ61 magnesium alloy. On the contrary, longterm tests measured by electrochemical impedance spectroscopy showed higher corrosion resistance of AZ61 magnesium alloy in comparison with AZ31 magnesium alloy.

 

Klíčová slova: hořčíková slitina, impedanční spektroskopie, Hankův roztok

Keywords: magnesium alloy, impedance spectroscopy, Hank´s solution 

Elektrochemické korózne charakteristiky fosfátovanej ocele S355J2 v prostredí síranov / Electrochemical corrosion characteristics of phosphated S355J2 steel in sulfate environment
Pastorek F., Borko K., Dundeková S., Fintová S., Hadzima B.
2016, 60 (4), 107–113

Citace (ACS): Pastorek, F.; Borko, K.; Dundeková, S.; Fintová, S.; Hadzima, B. Elektrochemické korózne charakteristiky fosfátovanej ocele S355J2 v prostredí síranov / Electrochemical corrosion characteristics of phosphated S355J2 steel in sulfate environment . Koroze a ochrana materiálů 2016, 60 (4), 107–113.

Citace (ISO): Pastorek, F.; Borko, K.; Dundeková, S.; Fintová, S.; Hadzima, B. Elektrochemické korózne charakteristiky fosfátovanej ocele S355J2 v prostredí síranov / Electrochemical corrosion characteristics of phosphated S355J2 steel in sulfate environment . Koroze a ochrana materiálů 2016, vol. 60, no. 4, p. 107–113.

V priemyselnej praxi sa v súčasnosti využíva veľké množstvo spôsobov mechanickej a chemickej predúpravy povrchov ocelí. Výber správnej kombinácie týchto technológií predstavuje pre mnoho aplikácií jednu z najdôležitejších úloh. Účelom tohto výskumu bolo zhodnotenie vplyvu vybraných spôsobov mechanickej predúpravy povrchu (brúsenie, otryskávanie pieskom) na kvalitu a elektrochemické korózne charakteristiky ocele S355J2 pred a po fi nálnej chemickej úprave povrchu technológiou mangánatého fosfátovania. Povrchová morfológia vytvoreného fosfátu bola hodnotená pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu (REM) a analýza priečneho rezu bola vykonaná na svetelnom metalografi ckom mikroskope. Ako prostredie pre elektrochemické korózne testy bol zvolený roztok 0,1M Na2SO4 simulujúci agresívne priemyselné znečistenie. Hodnotenie vplyvu jednotlivých spôsobov mechanickej a chemickej úpravy povrchu na korózne vlastnosti testovanej ocele bolo vykonané pomocou potenciodynamických polarizačných skúšok (PD) a elektrochemickej impedančnej spektroskopie (EIS) s využitím Tafelovej analýzy a metódy ekvivalentných obvodov. Ako ukázali získané výsledky, technológia otryskávania pieskom vplýva negatívne na koróznu odolnosť testovanej ocele S355J2 i následne vytvorenej vrstvy mangánatého fosfátu.

Large number of mechanical and chemical surface pretreatment techniques is actually used on steels in industrial practice. Choosing the right combination of these technologies is one of the most important tasks for many applications. The purpose of this research was to evaluate the influence of selected mechanical surface preparation methods (grinding, sandblasting) on the quality and electrochemical corrosion characteristics of S355J2 steel before and after the final chemical surface treatment by the technology of manganese phosphating. The surface morphology of the formed phosphate layer was evaluated by a scanning electron microscopy (SEM) and the cross section analysis was performed by a light metallographic microscopy. 0.1M Na2SO4 solution simulating aggressive industrial pollution was selected for electrochemical corrosion tests. Impact evaluation of various mechanical and chemical surface treatments on the corrosion properties of the tested steel was realized by potentiodynamic polarization tests (PD) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) using the Tafel analysis and equivalent circuits method respectively. The obtained results proved that sandblasting negatively affected the corrosion resistance of S355J2 steel and subsequently created manganese phosphate layer.

 

Klíčová slova: ocel, fosfát, impedanční spektroskopie, pískování, elektronová mikroskpie

Keywords: steel, phosphate, impedance spectroscopy, sandblasting, electron microscopy

Analýza odolnosti pozinkovaných plechov proti korózii po plastickej deformácii / Analysis of the galvanised steel sheets resistance to corrosion after plastic deformation
Evin E., Tomáš M., Graban J., Tóth M.
2016, 60 (4), 114–121

Citace (ACS): Evin, E.; Tomáš, M.; Graban, J.; Tóth, M. Analýza odolnosti pozinkovaných plechov proti korózii po plastickej deformácii / Analysis of the galvanised steel sheets resistance to corrosion after plastic deformation. Koroze a ochrana materiálů 2016, 60 (4), 114–121.

Citace (ISO): Evin, E.; Tomáš, M.; Graban, J.; Tóth, M. Analýza odolnosti pozinkovaných plechov proti korózii po plastickej deformácii / Analysis of the galvanised steel sheets resistance to corrosion after plastic deformation. Koroze a ochrana materiálů 2016, vol. 60, no. 4, p. 114–121.

Automobilový priemysel je vystavený viacerým požiadavkám zákazníkov, ktoré súvisia so zvyšovaním ich bezpečnosti, so znižovaním ich hmotnosti, emisií a životnosti. V tomto príspevku sú prezentované možnosti zlepšenia koróznej odolnosti komponentov karosérií aplikáciou pozinkovaných plechov povlakmi na báze Zn–Al–Mg a tým aj životnosti komponentov karosérií. Vzorky so zinkovým povlakom HDG a zinkovým povlakom na báze Zn–Al-Mg boli deformované vypínaním Erichsenou skúškou, skúškou trojbodovým ohybom o uhol 90° a 180° a následné podrobené pôsobeniu agresívneho prostredia soľnej hmly v koróznej komore. Získané výsledky testovania povlakov báze Zn–Al–Mg v koróznej atmosfére v porovnaní so zinkovým povlakom HDG naznačujú, že korózna odolnosť týchto povlakov je výrazne lepšia.

Nowadays, number of customer and environmental requirements are laid to the automotive industry. These are related to safety increase, the weight and emission reduction as well as the life-time improvement. The article presents the way to improve the corrosion resistance of the car-body components when coated steel sheets are used based on Zn-Al-Mg coatings. Thus, the life-time of the car-body is improved. Samples with conventional Zn coating and samples with advanced Zn-Al-Mg coatings were deformed by stretching and 3-point bending to 90° and 180° tests. Consequently, the samples were exposed to salt spray in the corrosion chamber. Time to red corrosion appearance and adequate percentage of corroded surface was evaluated. The results showed the better corrosion protection of Zn-Al-Mg coatings when compared to the conventional Zn coating.

 

Klíčová slova: povlak Zn-Al-Mg, deformace, solná mlha 

Keywords: coating Zn-Al-Mg, deformation, salt spray

Heteropolykyseliny jako nový antikorozní pigment v organických nátěrech / Heteropolyacids like new anticorrosion pigment in organic paints
Nechvílová K., Kalendová A.
2016, 60 (4), 122–127

Citace (ACS): Nechvílová, K.; Kalendová, A. Heteropolykyseliny jako nový antikorozní pigment v organických nátěrech / Heteropolyacids like new anticorrosion pigment in organic paints. Koroze a ochrana materiálů 2016, 60 (4), 122–127.

Citace (ISO): Nechvílová, K.; Kalendová, A. Heteropolykyseliny jako nový antikorozní pigment v organických nátěrech / Heteropolyacids like new anticorrosion pigment in organic paints. Koroze a ochrana materiálů 2016, vol. 60, no. 4, p. 122–127.

Příspěvek se zabývá heteropolykyselinami jako novými možnými dopanty vodivých polymerů, které se dají využít jako antikorozní pigmenty pro ochranu ocelových povrchů. Nově připravené pigmenty, křemičito-wolframové a fosfo-wolframové heteropolykyseliny, byly charakterizovány pomocí hustoty, olejového čísla, kde na základě těchto hodnot byla sestavena objemová koncentrační řada 0,5; 1; 3 a 5 % pigmentu v epoxyesterové pryskyřici jako pojivu. Nátěrové hmoty byly aplikovány na zkušební panely, kde byly provedeny mechanické a korozní testy. Stěžejní zkouškou byla expozice vzorků v prostředí ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého. Další důležitou testem bylo proměření měrné elektrické vodivosti a stanovení korozních úbytků materiálu. Vyhodnocením korozním projevů na vzorcích a ocelových podkladech po 1584 hodinách expozice dosahuje křemičito-wolframová heteropolykyselina vyšší antikorozní účinnosti. Při expozici vzorků po dobu 2352 hodinách byla ale stabilnější fosfo-wolframová heteropolykyselina, u které nedocházelo k takové míře deprotonace, jako u jejího zkoumaného protějšku.

This paper is focused on the heteropoly acids as another new possibility of dopant for conducting polymers which can be used as anticorrosive pigments for steel protection. The newly prepared pigments, silicotungstic and phosphotungstic heteropoly acids, were characterized by determination of oil number and density. The value of critical pigment volume concentration was determinated by these values. The pigment volume concentration was 0.5; 1; 3 and 5 % in epoxyester-resin witch was used as a binder. Organic coatings were applicated on steel panels which were tested by mechanical and corrosion tests. The main exam was exposition of testing sample in sulphur dioxide atmosphere. Another important exam was measuring the specific electrical conductivity and determination of corrosion loss. After 1584 hours, the samples were evaluated. Values of anticorrosion efficiency are increased for silicotungstic heteropoly acid pigment. But with long-term exposition, phosphotungstic heteropoly acid pigment has better and higher anticorrosion efficiency than the other sample.

 

Klíčová slova: heteropolykyseliny, antikorozní pigment, atmosféra s oxidem siřičitým

Keywords: heteropolyacids, anticorrosion pigment, SO2 atmosphere

The effect of strain amount on corrosion behavior of EDDQ steel sheet / Vplyv stupňa deformácie na korózne vlastnosti hlbokoťažného ocelového plechu
Brezinová J., Slota J., Tomáš M., Koncz J.
2016, 60 (4), 128–131

Citace (ACS): Brezinová, J.; Slota, J.; Tomáš, M.; Koncz, J. The effect of strain amount on corrosion behavior of EDDQ steel sheet / Vplyv stupňa deformácie na korózne vlastnosti hlbokoťažného ocelového plechu. Koroze a ochrana materiálů 2016, 60 (4), 128–131.

Citace (ISO): Brezinová, J.; Slota, J.; Tomáš, M.; Koncz, J. The effect of strain amount on corrosion behavior of EDDQ steel sheet / Vplyv stupňa deformácie na korózne vlastnosti hlbokoťažného ocelového plechu. Koroze a ochrana materiálů 2016, vol. 60, no. 4, p. 128–131.

This paper presents the results of research aimed to measuring the corrosion properties of EDDQ steel sheet. The strain amount influence to the corrosion properties of the steel sheet for drawn parts has been proven by the modern methods of corrosion monitoring such as Electrochemical Impedance Spectroscopy. Corrosion rate was assessed using electrochemical methods in 0.1 M solution of NaCl. Experimental studies have pointed out if strain amount increases the corrosion rate of the steel sheet increases too.

Príspevok prezentuje výsledky výskumu získané meraním koróznych vlastností hlbokoťažnej ocele. Vplyv stupňa deformácie na korózne vlastnosti oceľového plechu pre hlboké ťahanie bol identifi kovaný modernými metódami monitoringu korózie, ako je elektrochemická impedančná spektroskopia. Korózna rýchlosť bola hodnotená pomocou elektrochemickej metódy v 0.1 M roztoku NaCl. Výsledky experimentov ukázali, že zvyšovaním stupňa deformácie sa korózna rýchlosť oceľového hlbokoťažného plechu tiež zvyšuje.

 

Klíčová slova: ocel, tváření, impedanční spektroskopie

Keywords: steel, drawing, impedance spectroscopy