SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2017/1') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Výzkumné články

Charakterizace Ni–P povlaku připraveného bezproudou depozicí na hořčíkové slitině AZ31 / Characterization of Ni-P coating prepared via electroless deposition on AZ31 magnesium alloy
Buchtík M., Kosár P., Wasserbauer J., Doležal P.
2017, 61 (1), 1–6

Citace (ACS): Buchtík, M.; Kosár, P.; Wasserbauer, J.; Doležal, P. Charakterizace Ni–P povlaku připraveného bezproudou depozicí na hořčíkové slitině AZ31 / Characterization of Ni-P coating prepared via electroless deposition on AZ31 magnesium alloy . Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (1), 1–6.

Citace (ISO): Buchtík, M.; Kosár, P.; Wasserbauer, J.; Doležal, P. Charakterizace Ni–P povlaku připraveného bezproudou depozicí na hořčíkové slitině AZ31 / Characterization of Ni-P coating prepared via electroless deposition on AZ31 magnesium alloy . Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 1, p. 1–6.

Příspěvek se zabývá charakterizací Ni–P povlaku připraveného bezproudou depozicí na tvářené hořčíkové slitině AZ31. Pro aplikaci bezproudé depozice byl navržen a optimalizován vhodný proces předúpravy povrchu substrátu hořčíkové slitiny s následným nanesením Ni–P povlaku v niklovací lázni. Chemické složení povlaku na bázi Ni–P bylo následně charakterizováno pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM) s využitím EDS analýzy. Dále byly hodnoceny chemicko-fyzikální vlastnosti a mechanické charakteristiky Ni–P povlaku. V práci byl také studován mechanismus korozní degradace povlaku a substrátu.

This work deals with the characterization of Ni–P coating prepared via electroless deposition on wrought AZ31 magnesium alloy. For the application of electroless deposition was proposed and optimized a suitable pretreatment process of magnesium alloy surface followed by Ni–P coating in the nickel bath. The chemical composition of Ni–P based coating was characterized using the scanning electron microscope with chemical composition analysis. Next, physico-chemical properties and mechanical characteristics of Ni–P coating were evaluated. The mechanism of corrosion degradation of the coating and the substrate was also studied in this work.

 

Klíčová slova: hořčíková slitina, niklový povlak, bezproudové vylučování

Keywords: magnesium alloy, nickel coating, electroless plating

The anticorrosion properties of pigments based on molybdates and tungstates surface-modified with conducting polymers / Antikorozní vlastnosti pigmentů na základě molybdenanů a wolframanů modifikovaných vodivými polymery
Hájková T., Kalendová A.
2017, 61 (1), 7–18

Citace (ACS): Hájková, T.; Kalendová, A. The anticorrosion properties of pigments based on molybdates and tungstates surface-modified with conducting polymers / Antikorozní vlastnosti pigmentů na základě molybdenanů a wolframanů modifikovaných vodivými polymery. Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (1), 7–18.

Citace (ISO): Hájková, T.; Kalendová, A. The anticorrosion properties of pigments based on molybdates and tungstates surface-modified with conducting polymers / Antikorozní vlastnosti pigmentů na základě molybdenanů a wolframanů modifikovaných vodivými polymery. Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 1, p. 7–18.

The objective of this work was to examine the properties of molybdate or tungstate based pigments whose surface has been coated with a conductive polymer, viz. either polyaniline phosphate (PANI) or polypyrrole phosphate (PPY), if used as pigments in organic coating materials. The anticorrosion pigments were prepared by high-temperature solid-state synthesis from the respective oxides, carbonates. The composite pigments (pigment/conductive polymer) were dispersed in a solvent-type epoxy-ester resin binder to obtain a series of paints whose anticorrosion properties were assessed by means of corrosion tests in accelerated corrosion test and by the linear polarisation method. Focus was on the anticorrosion properties of the paints depending on the pigment surface treatment, initial pigment composition, and pigment volume concentration (PVC) in the paint. The surface-treated pigment particles were expected to have a favourable effect on the anticorrosion and the mechanical properties of epoxy-ester resin based paints.

Cílem této práce bylo studium vlastností pigmentů se strukturou molybdenanů a wolframanů, jejichž povrch je pokryt vodivým polymerem polyanilin fosfátem (PANI), nebo polypyrrol fosfátem (PPY), které byly aplikovány v organických povlacích Tyto antikorozní pigmenty byly připraveny vysokoteplotní syntézou v pevné fázi z příslušných oxidů a uhličitanů. Kompozity (pigment/vodivý polymer) byly dispergovány v epoxyesterové pryskyřici rozpouštědlového typu a po získání nátěrového filmu, byly zjišťovány antikorozní vlastnosti pomocí zrychlené korozní a byla provedena lineární polarizace. Důraz byl kladen na antikorozní vlastnosti nátěrových hmot v závislosti na povrchové úpravy pigmentů vodivými polymery, počáteční pigmentové složení a objemová koncentrace pigmentu (OKP) v nátěru. Očekává se, že pigmentové částice s povrchovou úpravou by měly vykazovat pozitivní vliv na mechanické vlastnosti nátěru na bázi epoxyesterové pryskyřic.

 

Keywords: organic coating, pigment, molybdate, tungstate

Klíčová slova: organický povlak, pigment, molybdenan, wolframan

Stanovenie koróznej rýchlosti zvarových spojov realizovaných technológiou MAG / Determination corrosion rate of welded joints realised by MAG technology
Guzanová A., Brezinová J., Viňáš J., Koncz J.
2017, 61 (1), 19–24

Citace (ACS): Guzanová, A.; Brezinová, J.; Viňáš, J.; Koncz, J. Stanovenie koróznej rýchlosti zvarových spojov realizovaných technológiou MAG / Determination corrosion rate of welded joints realised by MAG technology. Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (1), 19–24.

Citace (ISO): Guzanová, A.; Brezinová, J.; Viňáš, J.; Koncz, J. Stanovenie koróznej rýchlosti zvarových spojov realizovaných technológiou MAG / Determination corrosion rate of welded joints realised by MAG technology. Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 1, p. 19–24.

Článok pojednáva o hodnotení koróznych charakteristík zvarových spojov v dvoch koróznych prostrediach – v roztoku SARS a 0.1 M roztoku NaCl. Zvary boli vyhotovené technológiou MAG pri použití troch druhov zmesných ochranných plynov – Ferroline He20C8, Ferroline C18 a Ferroline C6X1. V rámci experimentu bola vykonaná chemická analýza základného materiálu a zvarového kovu všetkých vyhotovených zvarov, meranie tvrdosti podľa Vickersa od základného materiálu cez tepelne ovplyvnenú zónu až do zvarového kovu, metalografická analýza zvarov a meranie koróznej rýchlosti základného materiálu a zvarového kovu zvarových spojov v uvedených koróznych prostrediach. Tvrdosť rástla od základného materiálu cez TOO až do zvarového kovu veľmi mierne – maximálny rozdiel medzi základným materiálom a zvarovým kovom bola 36 HV 0,1, čo nepredstavuje riziko technologického vrubu. Korózna rýchlosť materiálov bola vyššia v roztoku SARS v porovnaní s roztokom NaCl. Korózna rýchlosť zvarových kovov všetkých troch druhov zvarových spojov bola nižšia než korózna rýchlosť základného materiálu. Najnižšiu koróznu rýchlosť v oboch koróznych prostrediach mal zvarový kov vyhotovený s použitím ochranného plynu Ferroline C18.

The paper deals with evaluation the corrosion characteristics of welded joints in two corrosion environments – SARS and 0.1 M NaCl solution. Welds were made by MAG technology using three protective gas mixtures - Ferroline He20C8, Ferroline C18 and Ferroline C6X1. There were realised chemical analysis of the base material and weld metal of all welded joints, Vickers hardness test of the base material, heat affected zones and weld metals, metallographic analysis of all areas of welds and measurement of base and weld metal corrosion rate in two corrosion environments. Hardness increases from the base material through the HAZ to the weld metal. The maximum difference between the hardness of the weld metal and the base material is 36 HV 0.1 - realised welds do not show a notch effect. The corrosion rate of the materials in SARS solution was higher than in the NaCl solution. The corrosion rate in weld metals of all welded joints was lower than the corrosion rate of the base material. The lowest corrosion rate in both corrosive environments showed a weld metal made using shielding gas Ferroline C18.

 

Klíčová slova: svar, ochranný plyn, elektrochemické měření 

Keywords: weld, shielding gas, electrochemical measurement

Evaluation of protective properties of acrylate varnishes used for conservation of historical metal artefacts / Hodnocení ochranných vlastností akrylátových laků používaných pro konzervaci historických kovových předmětů
Švadlena J., Stoulil J.
2017, 61 (1), 25–31

Citace (ACS): Švadlena, J.; Stoulil, J. Evaluation of protective properties of acrylate varnishes used for conservation of historical metal artefacts / Hodnocení ochranných vlastností akrylátových laků používaných pro konzervaci historických kovových předmětů. Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (1), 25–31.

Citace (ISO): Švadlena, J.; Stoulil, J. Evaluation of protective properties of acrylate varnishes used for conservation of historical metal artefacts / Hodnocení ochranných vlastností akrylátových laků používaných pro konzervaci historických kovových předmětů. Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 1, p. 25–31.

Acrylate varnishes are due to their suitable properties frequently used in restoration and preservation on variety of historical objects and materials. Common practice of their application involves using as an adhesive agents, consolidants and protective coatings. The purpose of protective coatings especially on metal artefacts is to reduce access of pollutants to the surface of the artefact. In this paper, coatings prepared from two acrylate polymers Paraloid B72 and Paraloid B48N are compared in terms of permeability for water and level of protective properties against air pollutants. For this purpose, electrochemical impedance spectroscopy and resistometric method were chosen for analysis of the coatings. Obtained results show lower permeability for water in case of Paraloid B72. However, same coating provided lower protection against air pollutants than Paraloid B48N coating.

Akrylátové povlaky jsou vzhledem ke svým příhodným vlastnostem často používány pro restaurování a konzervaci různých historických předmětů a materiálů. V běžné praxi nacházejí uplatnění jako adheziva, konsolidanty nebo ochranné povlaky. Úkolem ochranných povlaků, především pro historické kovové předměty, je omezení přístupu polutantů k povrchu chráněného materiálu. V této práci jsou porovnávány dva akrylátové polymery – Paraloid B72 a Paraloid B48N – z hlediska jejich permeability pro vodu a úrovni ochrany proti nejběžnějším vzdušným polutantům. Pro analýzu těchto povlaků byly zvoleny metody elektrochemické impedanční spektroskopie a rezistometrie. Výsledky ukazují nižší úroveň permeability pro vodu v případě Paraloidu B72, naopak lepší ochranu proti plynným polutantům poskytoval Paraloid B48N.

 

Keywords: acrylate varnish, permeability, pollutants, impedance spectroscopy, resistometry

Klíčová slova: akrylátový lak, permeabilita, polutanty, impedanční spektroskopie, rezistometrie

Technologické zajímavosti a články z praxe

A self-destroying mechanism generated when functional parameters of paint system layers are improved in a non-suitable manner / "Self-destroying" mechanismus vyvolaný nevhodnou úpravou zvyšující funkční vlastnosti nátěrového systému
Mindoš L., Paráková M.
2017, 61 (1), 32–38

Citace (ACS): Mindoš, L.; Paráková, M. A self-destroying mechanism generated when functional parameters of paint system layers are improved in a non-suitable manner / "Self-destroying" mechanismus vyvolaný nevhodnou úpravou zvyšující funkční vlastnosti nátěrového systému . Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (1), 32–38.

Citace (ISO): Mindoš, L.; Paráková, M. A self-destroying mechanism generated when functional parameters of paint system layers are improved in a non-suitable manner / "Self-destroying" mechanismus vyvolaný nevhodnou úpravou zvyšující funkční vlastnosti nátěrového systému . Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 1, p. 32–38.

Increasing the functional parameters of coating composition-based protective coatings is a strongly emerging trend. However, there are some limits to the increasing of utility parameters of protective coatings – always where such parameters are opposite to the basic property, which is corrosion protection. The presented study describes a case of a premature failure in the corrosion protection secured by a duplex system that occurred after the paint system had been enriched with an anti-sliding property.

Zvyšování funkčních parametrů ochranných vrstev na bázi nátěrových hmot je silně rozvíjející se trend. Zvyšování užitných parametrů ochranných vrstev má však svá omezení a to vždy tam, jsou-li v protikladu se základní užitnou charakteristikou, kterou je protikorozní ochrana. Prezentovaná studie rozebírá případ, kdy došlo k předčasnému selhání protikorozní ochrany duplexního nátěrového systému, když byl nátěrový systém obohacen o protiskluzný parametr.

 

Keywords: paint system, degradation

Klíčová slova: nátěrový systém, degradace