SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2017/3') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Výzkumné články

Vliv deformace na korozní vlastnosti materiálu / The influence of deformation on the corrosion properties of the material
Nováková M., Chocholatý O., Kříž A.
2017, 61 (3), 86–90

Citace (ACS): Nováková, M.; Chocholatý, O.; Kříž, A. Vliv deformace na korozní vlastnosti materiálu / The influence of deformation on the corrosion properties of the material. Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (3), 86–90.

Citace (ISO): Nováková, M.; Chocholatý, O.; Kříž, A. Vliv deformace na korozní vlastnosti materiálu / The influence of deformation on the corrosion properties of the material. Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 3, p. 86–90.

Příspěvek je zaměřen na změnu korozních vlastností vlivem deformace. Hlavním cílem práce bylo pozorování změn korozních vlastností materiálu vlivem různých tahových napětí. Jako materiály byla zvolena ocel 1.4301 a komerčně čistý titan GRADE 2. Měření byla prováděna na potenciostatu umožňujícím měření změny potenciálu časem i změnou elektrického proudu. Jako elektrolyt byl použit 3,5 % roztok NaCl. Z měření následně byly vyhodnocovány korozní vlastnosti, zejména polarizační odpor, korozní potenciál a korozní rychlost. Získané výsledky prokázaly změnu korozních vlastností s rostoucí deformací a to tak, že docházelo ke zhoršení korozních vlastností vlivem deformace.

This work was focused on changes of corrosion behaviour influence of deformation. The This work focuses on changes in corrosion behaviour under the influence of deformation. The main purpose is to observe the changes caused by tensile stress. The experimental material used is steel 1.4301 and titanium GRADE 2. The measurements were carried out using a potentiostat, which measures potential changes over time and electric current. The electrolyte used was 3.5% NaCl. Corrosion properties, especially polarization resistance, corrosion potential and corrosion rate, were evaluated from the measurements. The results demonstrate the changing corrosion properties depending on deformation. The corrosion properties worsened as the deformation increased.

 

Klíčová slova: mechanické napětí, koroze, polarizační odpor

Keywords: stress, corrosion, polarization resistance

The tribological properties of Al-brasses in various environments / Tribologické vlastnosti hliníkových mosazí v různých protředích
Lovíšek M., Liptáková T., Bronček J., Dundeková S.
2017, 61 (3), 91–94

Citace (ACS): Lovíšek, M.; Liptáková, T.; Bronček, J.; Dundeková, S. The tribological properties of Al-brasses in various environments / Tribologické vlastnosti hliníkových mosazí v různých protředích. Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (3), 91–94.

Citace (ISO): Lovíšek, M.; Liptáková, T.; Bronček, J.; Dundeková, S. The tribological properties of Al-brasses in various environments / Tribologické vlastnosti hliníkových mosazí v různých protředích. Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 3, p. 91–94.

Tribological properties of Al-brass pipes of various producers were studied in different environments. The tested brasses have very similar chemical composition, but they differ in microstructure due to mainly by heat treatment after cold drawing. Microstructure as well as roughness of surface influence chemical and mechanical properties which are important in operating conditions. The experiments of tribological behavior were made in various environments, dry air, cooling treated water and 3.5 % solution of NaCl at room temperature 21 ± 2°C. The tribological tests were carried out on the Linear Tribometer at normal loading 5 N by the method ball on plate for the duration of 5500 s. The measured friction coefficients were evaluated by the program DIAdem and the diagrams were created from signal generated by software NSignal Express.

Tribologické vlastnosti trubek z hliníkových mosazí od různých výrobců byly studovány v odlišných prostředích. Testované mosazi měly velmi podobné složení, ale lišily se v mikrostruktuře hlavě díky rozdílnému tepelnému zpracování po tváření za studena. Mikrostruktura i hrubost povrchu ovlivňují chemické a mechanické vlastnosti, které jsou významné pro provozní podmínky. Tribologické vlastnosti byly sledovány v různých prostředích: suchý vzduch, chladicí voda a roztok umělé mořské vody (3,5 % NaCl) při laboratorní teplotě. Tribologické testy byly provedeny s pomocí Lineárního Tribometru za běžného zatížení 5 N metodou kuličky na ploše po dobu 5500 s. Naměřené frikční koeficienty byly vyhodnoceny pomocí programu DIAdem a diagramy byly vytvořeny pomocí softwaru NSignal Express.

 

Keywords: aluminum brass, tribocorrosion

Klíčová slova: hliníková mosaz, tribokoroze

Technologické zajímavosti a články z praxe

Možnosti kontroly celistvosti povrchov kovových materiálov konvenčnou ultrazvukovou technikou / Inspection possibilities of metallic material surface integrity by conventional ultrasonic technique
Koňár R., Mičian M., Fabian P.
2017, 61 (3), 95–99

Citace (ACS): Koňár, R.; Mičian, M.; Fabian, P. Možnosti kontroly celistvosti povrchov kovových materiálov konvenčnou ultrazvukovou technikou / Inspection possibilities of metallic material surface integrity by conventional ultrasonic technique. Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (3), 95–99.

Citace (ISO): Koňár, R.; Mičian, M.; Fabian, P. Možnosti kontroly celistvosti povrchov kovových materiálov konvenčnou ultrazvukovou technikou / Inspection possibilities of metallic material surface integrity by conventional ultrasonic technique. Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 3, p. 95–99.

Článok je zameraný na možnosti ultrazvukovej kontroly povrchov kovových materiálov konvenčnou ultrazvukovou technikou. V teoretickej časti sú popísané fyzikálne princípy ultrazvuku, typy ultrazvukových vĺn použiteľných pre kontrolu povrchov a princípy kontroly. V experimentálnej časti sú uvedené tri techniky kontroly. Prvou technikou je kontrola bežnou uhlovou sondou s použitím priečnych vĺn. Druhou technikou je kontrola povrchu creepovými vlnami technikou 30-70-70 a treťou technikou je kontrola povrchovými - Rayleigho vlnami. Pre všetky tri techniky sú znázornené praktické príklady kontroly. Záver článku je venovaný výhodám a obmedzeniam jednotlivých metód kontroly.

The article is focused on the possibilities of ultrasound surfaces control on metallic materials by conventional ultrasonic techniques. Physical principles, types of ultrasonic waves to be used for surface control are described in the theoretical part. Three surface control techniques are listed in the experimental part of article. The first technique is a common control by angle ultrasonic probe with using transverse waves. The second technique is surface control by 30-70-70 creep waves and third techniques is surface testing by Rayleigh waves. Practical examples of ultrasonic testing for all techniques are illustrated. The conclusion of the article is devoted to the advantages and limitations of the individual testing methods.

 

Klíčová slova: povrch, ultrazvuková metoda

Keywords: surface, ultrasonic technique

Přehledové články (review)

Meď a patiny medi / Copper and copper patina
Rak P., Bureš R.
2017, 61 (3), 118–122

Citace (ACS): Rak, P.; Bureš, R. Meď a patiny medi / Copper and copper patina . Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (3), 118–122.

Citace (ISO): Rak, P.; Bureš, R. Meď a patiny medi / Copper and copper patina . Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 3, p. 118–122.

Tento článok je zameraný na zhrnutie poznatkov o medi a patinách, ktoré sa vytvárajú na povrchu medi. Článok popisuje chemické procesy pri tvorbe patiny a vysvetľuje rozdiel medzi prírodnou a umelou patinou, tak isto popisuje niektoré metódy používané pri skúmaní patín ako napríklad XRD analýzu, EIS analýzu, Ramanovu spektroskopiu.

This article is aimed at summarizing knowledge about copper and patina that is formed on the surface of copper. The article describes chemical processes in patina formation and explains the difference between natural and artificial patina, as well as some methods used in the investigation of patina such as XRD analysis, EIS analysis, Raman spectroscopy.

 

Klíčová slova: měď a její slitiny, patina

Keywords: copper and copper alloys, patina

Corrosion problems and solutions in oil, gas, refining and petrochemical industry / Korozní problémy při zpracování plynu a ropy
Groysman A.
2017, 61 (3), 100–117

Citace (ACS): Groysman, A. Corrosion problems and solutions in oil, gas, refining and petrochemical industry / Korozní problémy při zpracování plynu a ropy. Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (3), 100–117.

Citace (ISO): Groysman, A. Corrosion problems and solutions in oil, gas, refining and petrochemical industry / Korozní problémy při zpracování plynu a ropy. Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 3, p. 100–117.

The aim of this work is to describe and analyze corrosion problems and their solutions in oil, gas, and refining industry. Corrosion phenomena and factors influencing them are discussed. Corrosion control and monitoring methods are illustrated. Corrosion management plays vital role in the solving of corrosion problems. The results are summarized in new book of the author “Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry” published by Springer in 2016.

Cílem této práce je popis korozních problémů při zpracování ropy a plynu a jejich řešení. Korozní jevy a faktory, které je ovlivňují, jsou diskutovány. Jsou nastíněny i možnosti korozního monitoringu a protikorozní ochrany. Korozní management hraje významnou roli při řešení korozních problémů. Výsledky jsou uvedeny v knize “Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry”.

 

Keywords: corrosion, petrochemical industry, corrosion monitoring 

Klíčová slova: koroze, petrochemický průmysl, korozní monitoring