KURZY

Korozní inženýr 2019

Asociace korozních inženýrů zajišťuje pořádání kurzu celoživotního vzdělávání Korozní inženýr. Zároveň nabízíme přípravu specializovaných krátkodobých kurzů na VŠCHT Praha, buď v Praze-Dejvicích, nebo v Technoparku Kralupy, nebo přímo ve Vaší společnosti s náplní odpovídající Vašim požadavkům.

Dvousemestrální kurz na VŠCHT Praha přináší účastníkům aktuální vzdělání v oboru koroze a protikorozní ochrany. Jednotlivé půldenní sekce pokrývají základy anorganické chemie a korozních procesů, typy korozního napadení, vlastnosti jednotlivých konstrukčních materiálů, postupy protikorozní ochrany a specifika klíčových prostředí a oborů činnosti. Velký důraz je kladen na aplikační část kurzu, kde se posluchači seznámí s žárovými, galvanickými a organickými povlaky, katodickou ochranou, korozí v energetice, petrochemii, v betonu, v půdě ad.

Teoretická část kurzu je personálně zajištěna akademickými pracovníky (VŠCHT, UPCE). Aplikační sekce jsou přednostně vyučovány odborníky z praxe s mnohaletými zkušenostmi (SVÚOM, SVÚM, Pragochema, AČSZ, JEKU, NALCO Champion aj.)

Přibližně 100 hodin kurzu pokrývají přednášky, 16 hodin praktická část a 16 hodin příprava závěrečné práce. Kurz probíhá vždy celý den jednou za tři týdny od března do listopadu. Předpokládaný denní rozsah kurzu je 9-17 hod. Teoretická část kurzu bude probíhat v Technoparku Kralupy, praktická část bude probíhat v areálu VŠCHT Praha a SVÚOM.

Certifikace probíhá v rámci Std-401 APC (Korozní inženýr) Další informace naleznete na https://www.apccz.cz/cz/certifikacni-programy/koroze-a-protikorozni-ochrana.

Termín zahájení kurzu: 14. 3. 2019

Organizační struktura
Hlavní organizátorIng. Václav Šefl, Ph.D.
emailvaclav.sefl@vscht.cz
telefon+420 220 44 6136
mobil+420 603 898 411
LektořiIng. Petr Szelag
Ing. Ladislav Obr, CSc.
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
Ing. František Vácha, M.Sc. A.
Ing. Bohumil Kučera
Ing. Hana Geiplová
Ing. Martin Vosecký, Ph.D.
Doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
Prof. Ing. Pavel Novák, CSc.
Doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.
Ing. Jan Stoulil, Ph.D.
Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
Doc. Ing. Jan Macák, CSc.
Doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc.
Prof. Ing. Dr. Andréa Kalendová
Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D.
Ing. Václav Šefl, Ph.D.
Sylabus kurzů
# Název okruhu Část 1 Část 2 Datum
Trvání
1 Základy anorganické chemie a fyzikální metalurgie Anorganická chemie a teoretické základy
Atom, molekula, struktura jednoduchých anorganických sloučenin. Oxidační stupeň, příklady jednoduchých chemických rovnic (důraz na interakci kovů s prostředím). Komplexní sloučeniny kovů.
Nauka o kovech
Základní vlastnosti a struktura kovů. Krystalografické vady. Mechanické a fyzikální vlastnosti kovů (deformace). Typy mechanického poškození kovů. Základní rozdělení kovových materiálů železné, neželezné; oceli/litiny atp. Fázové diagramy (Fe-Fe3C, dural, pájka, atd.). Zpracování kovů (lití, tváření, kalení, vytvrzování, svařování, atd.).
14. 3.
10 hodin
2 Základy koroze kovů I Základy korozních procesů
Základní termodynamika (diagramy potenciál – pH). Základy elektrochemie (elektrolyt, elektrodové reakce, přepětí, anoda, katoda, polarizační křivky, rovnovážný a smíšený potenciál). Druhy korozního napadení. Elektrochemické chování kovů (pasivita, aktivita, imunita, transpasivita). Vliv parametrů prostředí.
Koroze ocelí
Uhlíková ocel, nízkolegované oceli, žárupevné oceli, korozivzdorné oceli (třídy, výběr). Rozdělení, struktura, mechanické vlastnosti, konstrukční vlastnosti, zpracování, použití, korozní chování v běžných prostředích, typy korozního poškození, metody protikorozní ochrany.
28. 3.
10 hodin
3 Základy koroze kovů II Koroze neželezných kovů a slitin/Koroze alternativních nekovových materiálů
Slitiny hliníku, mědi, niklu, titanu, zinku a hořčíku. Struktura, mechanické vlastnosti,konstrukční vlastnosti, zpracování, použití, korozní chování v běžných prostředích, typy korozního poškození, metody protikorozní ochrany. Galvanická koroze a kombinace materiálů. Anorganické nekovové materiály (sklo, keramika, beton, pojiva, žáruvzdorné nekovové materiály). Kompozity (členění, druhy matric a výztuží, vlastnosti). Chemické poškození.
Hodnocení korozního napadení a korozní zkušebnictví
Vizuální hodnocení – korozní produkty, vady povlaků. Hloubka a morfologie napadení. Mechanické zkoušky. Nedestruktivní techniky – ultrazvukové, magnetické a rentgenové metody. Aplikace. Normy. Přístupy k hodnocení korozní odolnosti a životnosti. Expoziční, urychlené a ostatní laboratorní zkoušky. Zkouška v solné mlze, cyklické zkoušky, kondenzační zkoušky, degradace UV zářením. Elektrochemické metody. Kombinace s mechanickými zkouškami. Normy.
11. 4.
9 hodin
4 Povrchové úpravy Předúpravy povrchu, pasivace a konverzní povlaky
Mechanické a chemické předúpravy povrchu. Otryskávání, hydrofinišování, omílání. Odmašťování, odmaštění elektrolytické a ultrazvukové, mezioperační ochrana povrchů, atypické způsoby čištění povrchů, obtížně odmastitelné látky. Moření, mořící inhibitory a tenzidy, sdružené operace, moření v alkáliích a hydridu. Konverzní úpravy, fosfátování, chromátování, bezchromanové pasivace, anodická oxidace, utěsňování konverzních úprav, organosilany. Smalty. Atypické metody předúpravy (laser, plazma apod.). Příprava povrchu před lakováním, galvanotechnikou, PVD a CVD procesy, apod. Legislativa, normy. Údržba lázní a ekologické aspekty.
Možnosti galvanotechniky, korozní odolnost galvanických povlaků a alternativní povlaky
Jednovrstvé povlaky, povlakové systémy, slitinové povlaky, amorfní kovy, kompozitní povlaky, duplexní povlaky, galvanoplastika, pokovení plastů a nekovů. Mechanismy degradace katodických povlaků, dvojvrstvé a trojvrstvé povlaky niklu. Mikrodiskontinuální povlaky chromu. Mechanizmus degradace anodických povlaků. Přehled technologií povlakování: žárové, mechanické, sherardizace, PVD, IVD, metalizace, mikrolamelové povlaky typu Dacromet, zinksilikáty a laky plněné Zn, výhody a nevýhody.
25. 4.
10 hodin
5 Galvanické a žárové povlaky Galvanické povlaky
Popis mechanismu vylučování. Technologické požadavky. Předúprava povrchu, bezproudové a proudové galvanické procesy. Ochrana povlaků a možné příčiny vad a jejich eliminace. Normy. Ekologické aspekty.
Žárové povlaky a nástřiky
Vsázkové a kontinuální nanášení povlaků. Termický nástřik. Postup žárového zinkování, vliv procesních parametrů, vady – přejímka výrobků. Vlastnosti povlaků a metody hodnocení, korozní odolnost povlaků v různých podmínkách aplikace. Slitinové zinkové povlaky ZnAl a ZnAlMg a jejich použití. Technologie jednotlivých procesů a jejich vliv na výsledný povlak. Dodatečné povrchové úpravy navazující na žárové povlaky. Normy.
16. 5.
9 hodin
6 Organické povlaky Organické povlaky
Návaznost na předúpravu povrchu. Složení nátěrových hmot. Typy polymerů a polymerních pojiv, jejich vlastnosti. Degradace polymerů.
Aplikace a inspekce organických povlaků
Technologický postup pro aplikaci nátěrových povlaků – specifikace požadavků. Metody aplikace, klimatické podmínky aplikace. Kvalitativní požadavky a jejich měření. Problémy vzniklé při aplikaci. Destruktivní a nedestruktivní zkoušky. Protokoly z inspekce, kvalifikace inspektorů.
30. 5.
9 hodin
7 Protikorozní ochrana I Protikorozní ochrana volbou materiálu a ekonomie protikorozní ochrany
Informační zdroje – knihy, časopisy, ad., elektronické nosiče. Volba optimálního materiálového řešení s ohledem na koncept celkových nákladů spojených s vlastnictvím (TCOO) a nákladů životního cyklu (LCA). Konstrukční úpravy – korozní problémy spojené s nevhodnou konstrukcí zařízení, přístup, praktické příklady (koroze pod izolací, štěrbinová koroze, galvanická koroze ad.).
Protikorozní ochrana úpravou prostředí
Koroze ve vodných prostředích (faktory, složení vody, korozní produkty). Destimulace, inhibice. Používané chemikálie. Vypařovací inhibitory. Aplikovaná inhibice v energetice a teplárenství. Fyzikální parametry.
20. 6.
9 hodin
8 Protikorozní ochrana II Katodická ochrana
Princip katodické ochrany. Ochrana obětovanými anodami a vnějším zdrojem proudu kombinace s jinými typy ochran. Kritéria ochrany, kontrola stavu. Prvky systému katodické ochrany (anody, referenční elektrody, zdroje). Aplikace – úložná zařízení, beton, mořská voda. Princip a příklady použití anodické ochrany. Princip koroze bludnými proudy a ochrany.
Praktické aspekty katodické ochrany a koroze bludnými proudy
Projektování, realizace a řízení katodické ochrany a ochrany před bludnými proudy. Praktické příklady. Metody měření, prevence, ochrana. Normy.
5. 9.
9 hodin
9 Koroze v energetice a chemickém průmyslu Klasická a jaderná energetika
Zátěžové a poškozující děje konstrukčních materiálů v zařízeních energetického průmyslu. Mechanismus specifických poškození kovů stimulovaných prostředím, v energetických provozech. Koroze v netypických prostředích a minoritních zdrojích energie. Specifické typy poškození kovů v zařízeních jaderné energetiky.
Koroze v chemickém a petrochemickém průmyslu
Korozivita ropy a její kontaminanty. Koroze při skladování ropy. Nízkoteplotní (koroze ve vodném prostředí, korozní praskání aj.) a vysokoteplotní (koroze naftenickými kyselinami, sulfidace aj.) mechanismy koroze při zpracování ropy a přístupy k její prevenci.
26. 9.
9 hodin
10 Koroze v atmosféře a dalších významných prostředích Atmosférická koroze
Specifika koroze pod tenkým elektrolytem. Vliv základních klimatických parametrů - vlhkost, doba ovlhčení a srážky, teplota, oslunění, plynné znečišťující látky, depozice pevných částic a aerosolů. Vliv korozních produktů. Korozní odolnost konstrukčních materiálů, mechanismy napadení. Metody ochrany proti korozi. Měření korozní agresivity, korozní mapy, venkovní expoziční zkoušky, normy.
Koroze ve specifických prostředích
Koroze v betonu – .... Koroze v půdách – .... Koroze v lidském těle – .... Koroze v automobilovém průmyslu – požadavky na korozní odolnost automobilových dílů a karosérií, postupy hodnocení korozní odolnosti, případové studie. Koroze v průmyslu – používané materiály a technologie.
10. 10.
9 hodin
11 Korozní monitoring a analýza rizik (RBI) Korozní monitoring
Metody – fyzikální, elektrochemické. Dostupná řešení, citlivost. Aplikace – chemický průmysl, průmysl ropy a plynu, kulturní památky, elektronika, transport. Vzorkování prostředí a korelace s korozními daty. Normy.
Analýza rizik / Risk-Based Assessment (RBI)
Proces identifikace a vyhodnocování rizik plynoucích z provozu daného zařízení, jeho poměrné zařazování (ranking). Definice a prioritizace činnosti zaměřených na jeho eliminaci či zmírnění. Diskuze kolem metodiky ALARP (As Low As Reasonably Practicable) a vyplývající zodpovědnosti jednotlivých pracovníků a vedoucích. Rozbor několika poučných havárií.
31. 10.
9 hodin
12 Praktická cvičení - Povrchové úpravy
  1. Měření tloušťky povlaku (magneticko-indukční metoda, vířivé proudy)
  2. Kvalitativní mřížkový test vs. kvantitativní pull-off test
  3. Hodnocení vzorků nátěrů po urychlených zkouškách (puchýře porovnání s etalonem, podkorodování od vrypu, ... )
  4. Kapkový test eloxovaného hliníku roztokem CuSO4, utěsněný vs. neutěsněný
  5. Stanovení tloušťky zinkového povlaku na výbrusu vs. hmotnostní změna po omoření v inhibované HCl
27. 11.
9 hodin
13 Praktická cvičení - Laboratorní korozní metodiky
  1. Bodová koroze – test FeCr18Ni10 v FeCl3 (hmotnostní úbytek vs. výbrus)
  2. Bodová koroze – elektrochemické stanovení průrazového potenciálu FeCr18Ni10 vs. Ti
  3. Korozní rychlost v NaOH – ocel vs. Al (hmotnostní úbytek vs. objemová metoda) a srovnání poměru hmotnostních úbytků a poměru polarizačních odporů
  4. Korozní praskání mosazi zkouškou v HgNO3 dle ASTM B154
  5. Kontrola složení použitých materiálů s mobilním XRF analyzátorem
28. 11.
9 hodin
14 Závěrečná práce Vypracování závěrečné práce na praktické téma (volba materiálu, řešení problematiky povrchové úpravy a konzultace Prosinec 2019
16 hodin