KURZY

Úvod

Asociace korozních inženýrů pořádá každoročně v areálu Technoparku Kralupy kurz Korozní inženýr. Zároveň nabízíme přípravu kratších kurzů a školení na VŠCHT Praha a v Technoparku Kralupy nebo přímo ve vaší společnosti s náplní odpovídající vašim požadavkům.

Korozní inženýr 2020-2021

Teoretická část kurzu je personálně zajištěna akademickými pracovníky (VŠCHT, UPCE). Aplikační sekce jsou přednostně vyučovány odborníky z praxe s mnohaletými zkušenostmi (SVÚOM, SVÚM, Pragochema, AČSZ, JEKU, NALCO Champion aj.)

Přibližně 100 hodin kurzu pokrývají přednášky, 16 hodin zabírá praktická část. Kurz probíhá vždy celý den jednou za tři týdny od března do listopadu. Předpokládaný denní rozsah kurzu je 9-17 hod. Teoretická část kurzu bude probíhat v Technoparku Kralupy, praktická část bude probíhat v areálu VŠCHT Praha a SVÚOM.

/tr>
Cena kurzu:36 000 Kč
Cena za zkoušku a certifikaci:12 000 Kč

Finanční náklady kurzu je možné pokrýt z fondu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců Evropské unie.

Pro členy AKI nabízíme slevu kurzovného ve výši 5 %. Jak se stát členem naleznete zde.

Stornopodmínky – do 7 dnů před zahájením kurzu 0%, v průběhu kurzu – 100% ceny již proběhlých hodin, 20% ceny zbývajících hodin.

Certifikace probíhá v rámci Std-401 APC (Korozní inženýr) Další informace naleznete na https://www.apccz.cz/cz/certifikacni-programy/koroze-a-protikorozni-ochrana.

Termín zahájení kurzu: 26.9. 2019

Registrační formulář
The Captcha image
Organizační struktura
Hlavní organizátorIng. Václav Šefl, Ph.D.
emailvaclav.sefl@vscht.cz
telefon+420 220 44 6136
mobil+420 603 898 411
LektořiIng. Petr Szelag
Ing. Ladislav Obr, CSc.
Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
Ing. František Vácha, M.Sc. A.
Ing. Bohumil Kučera
Ing. Hana Geiplová
Ing. Martin Vosecký, Ph.D.
Doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
Prof. Ing. Pavel Novák, CSc.
Doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.
Ing. Jan Stoulil, Ph.D.
Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
Doc. Ing. Jan Macák, CSc.
Doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc.
Prof. Ing. Dr. Andréa Kalendová
Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D.
Ing. Václav Šefl, Ph.D.
Sylabus kurzů
# Název okruhu Část 1 Část 2 Datum
Trvání
1 Základy anorganické chemie a fyzikální metalurgie Anorganická chemie a teoretické základy
Atom, molekula, struktura jednoduchých anorganických sloučenin. Oxidační stupeň, příklady jednoduchých chemických rovnic (důraz na interakci kovů s prostředím). Komplexní sloučeniny kovů.
Vratislav Flemr (VŠCHT)
Nauka o kovech
Základní vlastnosti a struktura kovů. Krystalografické vady. Mechanické a fyzikální vlastnosti kovů (deformace). Typy mechanického poškození kovů. Základní rozdělení kovových materiálů železné, neželezné; oceli/litiny atp. Fázové diagramy (Fe-Fe3C, dural, pájka, atd.). Zpracování kovů (lití, tváření, kalení, vytvrzování, svařování, atd.).
Pavel Novák (VŠCHT-106)
26. 9. 2019
2 Základy koroze kovů I Základy korozních procesů
Základní termodynamika (diagramy potenciál – pH). Základy elektrochemie (elektrolyt, elektrodové reakce, přepětí, anoda, katoda, polarizační křivky, rovnovážný a smíšený potenciál). Druhy korozního napadení. Elektrochemické chování kovů (pasivita, aktivita, imunita, transpasivita). Vliv parametrů prostředí.
Pavel Novák (VŠCHT-148)
Hodnocení korozního napadení a korozní zkušebnictví
Vizuální hodnocení – korozní produkty, vady povlaků. Hloubka a morfologie napadení. Mechanické zkoušky. Nedestruktivní techniky – ultrazvukové, magnetické a rentgenové metody. Aplikace. Normy.
Václav Šefl (VŠCHT)

Přístupy k hodnocení korozní odolnosti a životnosti. Expoziční, urychlené a ostatní laboratorní zkoušky. Zkouška v solné mlze, cyklické zkoušky, kondenzační zkoušky, degradace UV zářením. Elektrochemické metody. Kombinace s mechanickými zkouškami. Normy.
Tomáš Prošek (VŠCHT)
17. 10. 2019
3 Základy koroze kovů II Koroze ocelí
Uhlíková ocel, nízkolegované oceli, žárupevné oceli, korozivzdorné oceli (třídy, výběr). Rozdělení, struktura, mechanické vlastnosti, konstrukční vlastnosti, zpracování, použití, korozní chování v běžných prostředích, typy korozního poškození, metody protikorozní ochrany.
Jan Stoulil (VŠCHT)
Koroze neželezných kovů a slitin/Koroze alternativních nekovových materiálů
Slitiny hliníku, mědi, niklu, titanu, zinku a hořčíku. Struktura, mechanické vlastnosti, konstrukční vlastnosti, zpracování, použití, korozní chování v běžných prostředích, typy korozního poškození, metody protikorozní ochrany. Galvanická koroze a kombinace materiálů.
Anorganické nekovové materiály (sklo, keramika, beton, pojiva, žáruvzdorné nekovové materiály). Kompozity (členění, druhy matric a výztuží, vlastnosti). Chemické poškození.
Jan Stoulil (VŠCHT)
31. 10. 2019
4 Povrchové úpravy a žárové povlaky I Předúpravy povrchu, pasivace a konverzní povlaky
Mechanické a chemické předúpravy povrchu. Otryskávání, hydrofinišování, omílání. Odmašťování, odmaštění elektrolytické a ultrazvukové, mezioperační ochrana povrchů, atypické způsoby čištění povrchů, obtížně odmastitelné látky. Moření, mořící inhibitory a tenzidy, sdružené operace, moření v alkáliích a hydridu. Význam oplachování. Konverzní úpravy, fosfátování, chromátování, bezchromanové pasivace, anodická oxidace, stabilizace rzi, utěsňování konverzních úprav, organosilany. Atypické metody předúpravy, (vysoký tlak vody, tuhý CO2, laser, plazma apod.). Legislativa, normy. Údržba lázní a ekologické aspekty.
Petr Szelag (Pragochema)
Předběžné úpravy povrchu před běžnými technologiemi PU. Možnosti galvanotechniky
Technologické postupy chemických předúprav před galvanickým pokovování, práškovým pakováním, katafoletickým lakováním, žárovým zinkováním, vakuovými procesy PVD, CVD, mikrolamelovými povlaky, smaltováním.
Možnosti galvanotechniky, jednovrstvé povlaky, povlakové systémy, slitinové povlaky, amorfní kovy, kompozitní povlaky, duplexní povlaky, galvanoplastika, pokovení plastů a nekovů.
Petr Szelag (Pragochema)
14. 11. 2019
5 Povrchové úpravy a žárové povlaky II Korozní odolnost galvanických povlaků a alternativní povlaky
Mechanismy degradace katodických povlaků, dvojvrstvé a trojvrstvé povlaky niklu. Mikrodiskontinuální povlaky chromu. Mechanizmus degradace anodických povlaků. Přehled alternativních technologií povlakování kovy a jejich výhody a nevýhody: žárovézinkování, metalizace, mechanické zinkování, sherardizace, PVD, IVD, CVD mikrolamelové povlaky typu Dacromet, zinksilikáty a laky plněné Zn.
Petr Szelag (Pragochema)
Žárové povlaky a nástřiky
Vsázkové a kontinuální nanášení povlaků. Termický nástřik. Postup žárového zinkování, vliv procesních parametrů, vady – přejímka výrobků. Vlastnosti povlaků a metody hodnocení, korozní odolnost povlaků v různých podmínkách aplikace. Slitinové zinkové povlaky ZnAl a ZnAlMg a jejich použití. Technologie jednotlivých procesů a jejich vliv na výsledný povlak. Dodatečné povrchové úpravy navazující na žárové povlaky. Normy.
Kateřina Kreislová (SVÚOM)
5. 12. 2019
6 Galvanické Galvanické povlaky I
Popis mechanismu vylučování kovů a jejich slitin a aplikace do provozní praxe. Technologické požadavky. Předúprava povrchu, bezproudové galvanické procesy (chemické niklování). Proudové galvanické procesy (mědění, niklování).
Ladislav Obr (ČSPÚ)
Galvanické povlaky II
Proudové galvanické procesy ( chromování). Tamponový pokov. Základy analytické kontroly galvanických lázní. Ochrana povlaků a možné příčiny vad a jejich eliminace. Normy. Závěsová technika. Ekologické aspekty, odpadní vody a jejich likvidace.
Ladislav Obr (ČSPÚ)
9. 1. 2020
7 Organické povlaky Organické povlaky
Návaznost na předúpravu povrchu. Složení nátěrových hmot. Typy polymerů a polymerních pojiv, jejich vlastnosti. Degradace polymerů. Způsob aplikace. Vlastnosti nátěrových systémů. Mechanismy a hodnocení degradace. Normy.
Andrea Kalendová (Univerzita Pardubice)
Aplikace a inspekce organických povlaků
Technologický postup pro aplikaci nátěrových povlaků – specifikace požadavků. Metody aplikace, klimatické podmínky aplikace. Kvalitativní požadavky a jejich měření. Problémy vzniklé při aplikaci. Destruktivní a nedestruktivní zkoušky. Protokoly z inspekce, kvalifikace inspektorů.
Hana Geiplová (SVÚOM)
30. 1. 2020
8 Protikorozní ochrana I Protikorozní ochrana volbou materiálu a ekonomie protikorozní ochrany
Informační zdroje – knihy, časopisy, ad., elektronické nosiče.
Volba optimálního materiálového řešení s ohledem na koncept celkových nákladů spojených s vlastnictvím (TCOO) a nákladů životního cyklu (LCA).
Konstrukční úpravy – korozní problémy spojené s nevhodnou konstrukcí zařízení, přístup, praktické příklady (koroze pod izolací, štěrbinová koroze, galvanická koroze ad.).
Václav Šefl (VŠCHT)
Protikorozní ochrana úpravou prostředí
Koroze ve vodných prostředích (faktory, složení vody, korozní produkty).
Destimulace, inhibice. Používané chemikálie. Vypařovací inhibitory. Aplikovaná inhibice v energetice a teplárenství. Fyzikální parametry.
Jan Macák (VŠCHT)
13. 2. 2020
9 Protikorozní ochrana II Katodická ochrana
Princip katodické ochrany. Ochrana obětovanými anodami a vnějším zdrojem proudu kombinace s jinými typy ochran. Kritéria ochrany, kontrola stavu. Prvky systému katodické ochrany (anody, referenční elektrody, zdroje). Aplikace – úložná zařízení, beton, mořská voda. Princip a příklady použití anodické ochrany. Princip koroze bludnými proudy a ochrany.
Pavel Novák (VŠCHT)
Praktické aspekty katodické ochrany a koroze bludnými proudy
Projektování, realizace a řízení katodické ochrany a ochrany před bludnými proudy. Praktické příklady. Metody měření, prevence, ochrana. Normy.
Bohumil Kučera (JEKU)
27. 2. 2020
10 Koroze v atmosféře a dalších významných prostředích Atmosférická koroze
Specifika koroze pod tenkým elektrolytem. Vliv základních klimatických parametrů - vlhkost, doba ovlhčení a srážky, teplota, oslunění, plynné znečišťující látky, depozice pevných částic a aerosolů. Vliv korozních produktů. Korozní odolnost konstrukčních materiálů, mechanismy napadení. Metody ochrany proti korozi. Měření korozní agresivity, korozní mapy, venkovní expoziční zkoušky, normy.
Tomáš Prošek (VŠCHT)
Koroze ve specifických prostředích
Koroze v betonu – vlastnosti betonu, příčiny a důsledky koroze klasické a předpjaté výztuže, možnosti inspekce a monitoringu, protikorozní ochrana, normy.
Koroze v půdách – úložná zařízení, požadavky na korozní odolnost, hodnocení korozní agresivity půd, protikorozní ochrana.
Koroze v lidském těle – specifikace agresivity prostředí, negativní důsledky korozních dějů, interakce materiál prostředí.
Koroze v automobilovém průmyslu – požadavky na korozní odolnost automobilových dílů a karosérií, postupy hodnocení korozní odolnosti, případové studie. Koroze v leteckém průmyslu – používané materiály a technologie.
Milan Kouřil (VŠCHT)
Jaroslav Fojt (VŠCHT)
Tomáš Prošek (VŠCHT)
19. 3. 2020
11 Koroze v energetice a chemickém průmyslu Klasická a jaderná energetika
Zátěžové a poškozující děje konstrukčních materiálů v zařízeních energetického průmyslu. Mechanismus specifických poškození kovů stimulovaných prostředím, v energetických provozech. Koroze v netypických prostředích a minoritních zdrojích energie. Specifické typy poškození kovů v zařízeních jaderné energetiky.
Jaroslav Bystrianský (VŠCHT)
Koroze v chemickém a petrochemickém průmyslu
Korozivita ropy a její kontaminanty. Koroze při skladování ropy. Nízkoteplotní (koroze ve vodném prostředí, korozní praskání aj.) a vysokoteplotní (koroze naftenickými kyselinami, sulfidace aj.) mechanismy koroze při zpracování ropy a přístupy k její prevenci.
Martin Vosecký (NALCO Champion)
2. 4. 2020
12 Korozní monitoring a analýza rizik (RBI) Korozní monitoring
Metody – fyzikální, elektrochemické. Dostupná řešení, citlivost. Aplikace – chemický průmysl, průmysl ropy a plynu, kulturní památky, elektronika, transport. Vzorkování prostředí a korelace s korozními daty. Normy.
Milan Kouřil (VŠCHT)
Analýza rizik / Risk-Based Assessment (RBI)
Proces identifikace a vyhodnocování rizik plynoucích z provozu daného zařízení, jeho poměrné zařazování (ranking). Definice a prioritizace činnosti zaměřených na jeho eliminaci či zmírnění. Diskuze kolem metodiky ALARP (As Low As Reasonably Practicable) a vyplývající zodpovědnosti jednotlivých pracovníků a vedoucích. Rozbor několika poučných havárií.
František Vácha
23. 4. 2020
13 Praktická cvičení - Povrchové úpravy
  1. Měření tloušťky povlaku (magneticko-indukční metoda, vířivé proudy)
  2. Kvalitativní mřížkový test vs. kvantitativní pull-off test
  3. Hodnocení vzorků nátěrů po urychlených zkouškách (puchýře porovnání s etalonem, podkorodování od vrypu, ...)
  4. Kapkový test eloxovaného hliníku roztokem CuSO4, utěsněný vs. neutěsněný
  5. Stanovení tloušťky zinkového povlaku na výbrusu vs. hmotnostní změna po omoření v inhibované HCl
13. 5. 2020
14 Praktická cvičení - Laboratorní korozní metodiky
  1. Bodová koroze – test FeCr18Ni10 v FeCl3 (hmotnostní úbytek vs. výbrus)
  2. Bodová koroze – elektrochemické stanovení průrazového potenciálu FeCr18Ni10 vs. Ti
  3. Korozní rychlost v NaOH – ocel vs. Al (hmotnostní úbytek vs. objemová metoda) a srovnání poměru hmotnostních úbytků a poměru polarizačních odporů
  4. Korozní praskání mosazi zkouškou v HgNO3 dle ASTM B154
  5. Kontrola složení použitých materiálů s mobilním XRF analyzátorem
14. 5. 2020
15 Obecné přístupy k protikorozní ochraně Doporučené praktické postupy protikorozní ochrany. Optimalizace volby materiálu na základě korozních dat a s ohledem na ekonomickou a provozní náročnost daného řešení. Nejčastější chyby při volbě protikorozní ochrany. 28. 5. 2020