KURZY | Korozní technik

Základní informace

Jednosemestrální kurz přináší účastníkům aktuální vzdělání v oboru koroze a protikorozní ochrany. Jednotlivé půldenní sekce pokrývají základy nauky o materiálech a korozních procesů, typy korozního napadení, postupy protikorozní ochrany a specifika klíčových prostředí. Velký důraz je kladen na aplikační část kurzu, kde se posluchači seznámí s žárovými, galvanickými, organickými a anorganickými nekovovými povlaky. Rovněž je kladen důraz na inspekci, korozní zkušebnictví, monitoring, legislativu a příslušné normy.

Teoretická část kurzu je personálně zajištěna akademickými pracovníky (VŠCHT). Aplikační sekce jsou přednostně vyučovány odborníky z praxe s mnohaletými zkušenostmi (SVÚOM, SVÚM, Pragochema, AČSZ, JEKU, NALCO Champion aj.)

Z celkových 40 hodin tvoří 36 hodin přednášky a 4 hodiny praktická část. Kurz probíhá celý den vždy ve čtvrtek přibližně jednou za tři týdny od září 2021 do prosince 2021. Denní rozsah kurzu je od 9:00 do 17:00 hodin. Teoretická i praktická část probíhá v Technoparku Kralupy.

Kvalifikační stupeň 1 – Korozní technik

Pracovník v oblasti korozního dozoru, který má zkušenosti a praktické znalosti koroze a její kontroly. Je schopen provádět práce buď podle stanovených nebo uznaných postupů a/nebo pod dozorem korozního technologa nebo korozního inženýra.

Korozní technik bude schopen:

• zvolit metodu korozního dozoru podle daných postupů;

• stanovit meze použitelnosti postupu/metody;

• rozumět normám a specifikacím pro korozní dozor a převést je do postupů přizpůsobených skutečným podmínkám;

• nastavit a kalibrovat zařízení pro dozor a inspekci;

• provádět dozorová měření a/nebo dozírat na ně;

• interpretovat výsledky měření a vyhodnocovat je podle vhodných norem, předpisů nebo specifikací;

• připravit písemné instrukce pro měření a činnosti korozního dozoru;

• organizovat měření a vizuální prohlídky, zpracovávat a podávat zprávy o výsledcích korozního dozoru.

 

Po absolvování kurzu je možné získat certifikaci Korozní technik v rámci Std-401 APC. Další informace naleznete na https://www.apccz.cz/cz/certifikacni-programy/koroze-a-protikorozni-ochrana.

 

Cena kurzu: 14 500 Kč bez DPH
Cena za zkoušku a certifikaci: 12 000 Kč bez DPH (nelze hradit přes AKI)

Finanční náklady kurzu je možné pokrýt z fondu Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců Evropské unie.

Nabízíme množstevní slevu (2 a více účastníků) 10 %. Pro členy AKI nabízíme slevu kurzovného ve výši 5 %. 
Jak se stát členem naleznete zde.

Stornopodmínky – do 7 dnů před zahájením kurzu 0%, v průběhu kurzu – 100% ceny již proběhlých hodin, 20% ceny zbývajících hodin.

 

Termín zahájení nového běhu kurzu: 30. 9. 2021

Registrační formulář
The Captcha image
Organizační struktura

Organizační záležitosti, informace   

Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D., kurzy@aki-koroze.cz, anna.knaislova@vscht.cz, +420 605 765 560

Program a struktura

Ing. Václav Šefl, Ph.D., vaclav.sefl@vscht.cz, +420 220 446 136

Lektoři Doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D.
  Prof. Ing. Pavel Novák, CSc.
  Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
  Doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.
  Ing. Petr Szelag
  Ing. Hana Geiplová
  Ing. Ladislav Obr, CSc.
  Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D.
  Ing. Jan Chott
Sylabus kurzu
  Název okruhu Část 1 Část 2 Datum
1 Základy o materiálech a korozních procesech Základy o materiálech a korozních procesech
Kovové materiály – struktura a vlastnosti. Základní mechanizmy koroze a formy korozního napadení.  Materiály na bázi železa. Korozivzdorné oceli a slitiny. Neželezné kovy.
Jan Stoulil (VŠCHT)

Koroze v průmyslu, protikorozní ochrana volbou materiálu, anorganické materiály a polymery
Protikorozní ochrana volbou materiálu.  Koroze v průmyslu. 
Jan Stoulil (VŠCHT)

Koroze polymerů a anorganických materiálů.
Vítězslav Knotek (VŠCHT)

30.09.2021
2 Koroze ve specifických prostředích a protikorozní ochrana. Korozní zkušebnictví a monitoring Koroze ve specifických prostředích. Korozní zkušebnictví
Koroze v atmosféře. Koroze ve vodě. Protikorozní ochrana úpravou prostředí. Korozní zkušebnictví. Laboratorní metody a analýzy. Hodnocení kvality povlaků.
Tomáš Prošek (VŠCHT)
Protikorozní ochrana. Monitoring
Monitoring koroze. Koroze v betonu a v půdě. Protikorozní ochrana konstrukčními úpravami a elektrochemické způsoby ochrany.
Milan Kouřil (VŠCHT)
14.10.2021
3 Předběžné úpravy prostředí a organické povlaky Předběžné úpravy prostředí, konverzní povlaky
Technologie chemických a elektrochemických předúprav povrchu. Technologie a mechanismy vylučování konverzních povlaků. Vliv na kvalitu povlakových systémů.
Petr Szelag (Pragochema)
Organické povlaky
Mechanické předúpravy povrchu. Technologické postupy pro aplikaci nátěrových povlaků – specifikace požadavků. Metody aplikace, klimatické podmínky aplikace. Kvalitativní požadavky a jejich měření během aplikace. Problémy vzniklé při aplikaci.
Hana Geiplová (SVÚOM)
04.11.2021
4 Kovové povlaky a inspekční činnost 

Galvanické a žárové povlaky
Technologie a mechanismy vylučování kovových elektrolytických povlaků. Základní typy galvanických povlaků, jejich vlastnosti a použití. 
Ladislav Obr (ČSPÚ)

Technologie a mechanismy depozice kovových žárových povlaků. Základní typy žárových povlaků, jejich vlastnosti a použití. 

Kateřina Kreislová (SVÚOM)

Inspekce

Konstrukční uspořádání a zásady inspekcí v oboru protikorozní ochrany (PKO). Vizuální metody kontroly PKO. Použití nedestruktivních zkušebních metod. Zásady inspekcí v oboru PKO a příslušná legislativa. Protokoly z inspekce, kvalifikace inspektorů. 

Jan Chott

18.11.2021
5 Legislativa a procesní ekologie, Korozní informatika a praktická cvičení

Legislativa, ekologie a informatika
Bezpečnost a ochrana zdraví při povrchových úpravách. Obecné zásady ochrany prostředí. Legislativa v oblasti koroze a PKO. Kvalifikace a certifikace pracovníků v oblasti PKO. Normy a systém kvality v korozi a PKO. Informační zdroje.  
Kateřina Kreislová (SVÚOM)

Praktická cvičení
Inhibitory koroze
Tereza Boháčková (VŠCHT)

Zkoušení povlaků
Kateřina Kreislová (SVÚOM)

02.12.2021