Ocenění

Čestní členové

Čestné členství propůjčuje prezident AKI fyzickým osobám s mimořádnými zásluhami o rozvoj nebo prestiž oboru na základě návrhů schválených výborem. V současnosti má AKI tyto čestné členy:

Milan Šlégl
Milan Šlégl se po absolvování Vyšší průmyslové školy v Kolíně věnoval problematice galvanického pokovování v AZNP v Mladé Boleslavi a poté pracoval jako korozní technik v Kaučuku Kralupy. Velkou část svého života zasvětil práci věnované metodickému řízení korozních inženýrů pro Chemoprojekt Praha. V roce 1990 za účasti zástupců vysokých škol a podniků založil neziskovou organizaci Korozních inženýrů, která se v roce 1991 transformovala na dnešní Asociaci korozních inženýrů.
doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc.
doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc. je významný pedagogický a vědecký pracovník v oblasti koroze kovů. Vysokoškolské vzdělání dokončil v roce 1963 na Hutnické fakultě Technické univerzity v Košicích, které zůstal věrný celý svůj profesní život. Je zakladatelem „košické korozní školy“, jejíž absolventy lze nalézt v mnoha slovenských a zahraničních společnostech a univerzitách. Je autorem 13 vysokoškolských a dvou středoškolských učebnic. Byl prezidentem Slovenské společnosti pro povrchové úpravy (SSPÚ), zastával funkci vice prezidenta AKI, byl členem redakční rady časopisu KOM, Acta metalurgica slovaca a Slovgas. Byl dlouholetým organizátorem konferencí Koroze v energetice a Koroze úložných zařízení.
Prof. Ing. Pavel Novák, CSc.
Prof. Ing. Pavel Novák, CSc. kombinuje obdivuhodné učitelské schopnosti, hluboké teoretické znalosti a praktickou zkušenost získanou dlouholetou spoluprací s českým a slovenským průmyslem. Své znalosti velkoryse předává studentům a kolegům z univerzit i průmyslu. Neúnavně bojuje za efektivní aplikaci poznatků protikorozní ochrany v praxi pořádáním kurzů pro inženýry pracující v průmyslu, publikační činností na všech úrovních a účastí na konferencích a profesních setkáních. Zásadní byla také role profesora Nováka v 90. letech 20. století, kdy byl vzhledem k odchodu celé generace nadaných inženýrů a vědeckých a pedagogických pracovníků korozní výzkum a vzdělávání v České republice v kritickém stavu. V této obtížné době spolu s kolegy založil AKI, pomohl zachránit kontinuitu vydávání periodika Koroze a ochrana materiálu, inicioval tradici korozních konferencí AKI, založil nadaci profesora Koritty pro podporu studentů a neúnavnou prací a výjimečným osobním nasazením udržoval vysokou kvalitu korozního výzkumu, ochrany a vzdělávání.
RNDr. Jiří Sikač, CSc.
RNDr. Jiří Sikač, CSc. získal doktorát na katedře anorganické chemie Přírodovědecké fakulty UK. V roce 1978 nastoupil do SVÚOM G.V. Akimova do odboru anorganických ochranných povlaků, kde studoval oxidické vrstvy na kovech. Později se zaměřil na studium vlastností ochranných povlaků vytvořených PVD technologiemi a žárovým zinkováním. Ve SVÚOM se i díky znalosti švédštiny stal garantem spolupráce se švédským Korozním ústavem ve Stockholmu. V roce 1991 nastoupil do firmy zabývající se dodávkami pro automobilový průmysl, která se v průběhu doby stala součástí koncernu Henkel. Jeho úkolem bylo starat se o projekty v oblasti lepení, utěsňování a protikorozních opatření na karoseriích vozidel, vyztužování a akustického utěsňování. Koncem 80. let se stal předsedou redakční rady časopisu Koroze a ochrana materiálu. Když byl začátkem 90. let postaven před otázku, co s časopisem, na jehož vydávání SVÚOM již neměl finanční prostředky, podařilo se mu prosadit, aby jej převzala právě vzniklá AKI.
Jan Hendrych
Jan Hendrych nastoupil v roce 1965 do Severočeských chemických závodů v Lovosicích. Zde pracoval v technickém odboru údržby jako korozní technik až do roku 1994, kdy založil soukromou technickou kancelář, která poskytuje kontrolní a konzultační činnost v oblasti protikorozní ochrany. Úzce spolupracoval na výzkumných projektech SVÚOM Praha (chladicí vody), Chemoprojektu Praha a VŠCHT Praha (anodická ochrana) i Výzkumného ústavu anorganické chemie (kapalná hnojiva). Pracuje nejen pro Lovochemii a.s., ale i pro firmy jako jsou Česká rafinerská, Česká teplárenská, Skanska, Viamont, Chemoprag, Chemoprojekt, MERO a řadu dalších. Působil jako kontrolor povrchových ochran při výstavbě odsiřovacích jednotek v Elektrárně Opatovice a Mělník I.
Ing. Jan Chott
Ing. Jan Chott ukončil specializaci fyzikální chemie na VŠCHT Praha v roce 1974. Po studiu nastoupil do výzkumného oddělení Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, kde později zastával pozice korozního inženýra, vedoucího oddělení technického dozoru a další. V letech 1974 až 1980 absolvoval postgraduální kurz Korozní inženýrství. Díky práci v chemickém průmyslu si osvojil znalosti v oblasti nátěrových hmot, opryžování, žárového stříkání kovů, laminování, tmelení, práci s termoplasty a speciálních oprav materiálů. Od roku 1999 soukromě podniká a poskytuje konzultační služby v oboru protikorozní ochrany. Je držitelem řady aplikačních certifikátů jako je certifikát korozního inženýra, mezinárodní certifikát inspektora povrchových úprav FROSIO a certifikát pro NDT měření ultrazvukem, byl jmenován soudním znalcem v oboru protikorozní ochrany a pracuje jako přednášející a zkušební komisař svařování plastů v akreditované organizaci.
Podílel se na tvorbě Korozních sešitů (příruček pro korozní pracovníky v průmyslu) a ve školicím středisku v Kralupech nad Vltavou pořádal odborné semináře pro pracovníky z oblasti protikorozní ochrany.
Ing. Robert Bartoníček, CSc.
Ing. Robert Bartoníček, CSc. je odborník s velmi širokým záběrem v oboru koroze a protikorozní ochrany. Ve své profesní praxi se zabýval teoretickými problémy koroze, korozí ve vodách a v prostředí rafinérií. Hluboká a široká znalost korozní teorie mu umožnila aplikaci těchto poznatků při formulaci zásad protikorozní ochrany. Kromě monotematických odborných článků vydal nebo se spolupodílel editorsky či překladatelsky na vydání tří knih: Koroze a protikorozní ochrana (ČSAV 1966, hlavní autor), Navrhování protikorozní ochrany (SNTL 1980, autor) a Volba materiálu a protikorozní ochrana v chemickém průmyslu (R. Donndorf a kol., SNTL 1980, překlad). Ovlivnil i úroveň vzdělání technického personálu chemických i petrochemických provozů a svou aktivitou přispěl k založení AKI. Do roku 2011 byl prezidentem AKI.
Cena Milana Pražáka

Cena Milana Pražáka je udělována osobnostem s významným a dlouhodobým přínosem v oblasti korozního inženýrství, protikorozní ochrany nebo vědeckého poznání v oboru koroze z akademické, výzkumné nebo aplikační sféry.

Proč právě Cena Milana Pražáka? Není mnoho výzkumníků činných v oboru koroze v České republice s tak jednoznačným přínosem v lokálním i celosvětovém měřítku. Ing. Milan Pražák, CSc. obohatil korozní výzkum zejména aplikacemi elektrochemických metod. Jeho pionýrská činnost ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálů a celoživotní nezištné sdílení znalostí obohatilo současné i následující generace českých a slovenských korozníků a významně pomohlo k světově silné pozici českého korozního výzkumu. Neméně důležitá pro něj byla i aplikační činnost v oblasti protikorozní ochrany.

Cena Milana Pražáka

Cena Milana Pražáka je udělována jednou ročně a sestává z diplomu, plakety a bezplatné účasti na konferenci AKI, během jejíhož konání je příjemci slavnostně předána. Příjemce Ceny je zároveň požádán o přednesení příspěvku se vztahem k oceněné práci.

Příjemce Ceny nemusí být členem AKI a může být jakékoliv národnosti. Oceněná práce musí však být vykonána v České republice nebo mít k České republice úzký vztah.

Kandidáta pro cenu Milana Pražáka může navrhnout jakýkoliv člen AKI formou dopisu adresovanému jednateli AKI (link do sekce Kontakty). Dopis musí obsahovat stručné odůvodnění návrhu. Uzávěrka nominací je vždy 30. dubna. Příjemce Ceny vybírá výbor AKI na svém jarním zasedání. V případě těsného výsledku hlasování nebo jakýchkoliv pochyb o kvalitách kandidáta si výbor AKI ponechává právo Cenu v daném roce neudělit.

Kompletní pravidla udělování Ceny jsou ke stažení zde

Laureáty Ceny Milana Pražáka jsou následující osobnosti:

2018
Prof. Vladimír Číhal, DrSc. | 2018

Profesor Číhal je celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti koroze a protikorozní ochrany. Publikoval množství odborných článků a zpráv a je autorem a spoluautorem několika knih, které patří k fundamentálním odborným zdrojům v oboru. Jeho monografie Mezikrystalová koroze ocelí a slitin byla přeložena do několika jazyků včetně angličtiny a ruštiny a je neustále citována.

Profesor Číhal pracoval jako vědecký pracovník ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálu v Praze, ale věnoval se také pedagogické činnosti. Řadu let působil na Fakultě materiálového inženýrství (dříve Hutnické fakultě) VŠB – Technické univerzity v Ostravě, kde zastával i funkci vedoucího katedry materiálového inženýrství. Dlouhodobě se věnoval výzkumu elektrochemické potenciokinetické reaktivační (EPR) metody, kterou rozpracoval během své stáže ve Francii koncem šedesátých let. V roce 2006 byla tato metoda standardizována jako norma ISO.

Profesor Číhal je držitelem řady ocenění u nás i v zahraničí, například Stříbrné plakety Františka Křižíka Za zásluhy o rozvoj přírodních věd udělované Akademií věd ČR, Ceny Marcela Pourbaixe pro nejvýznamnější vědce v oblasti koroze od Mezinárodní korozní rady (ICC) a Ceny Evropské federace pro korozi (EFC) za celoživotní vědecký přínos.

2017
Ing. Robert Bartoníček, CSc. | 2017

Robert Bartoníček je odborníkem s velmi širokým záběrem v oboru koroze a protikorozní ochrany. Zabýval se teoretickými problémy koroze, korozí ve vodách a v prostředí rafinérií. Výsledky svých prací publikoval. Hluboká a široká znalost korozní teorie mu umožnila aplikaci těchto poznatků při formulaci zásad protikorozní ochrany. Kromě monotematických odborných článků vydal nebo se spolupodílel editorsky či překladatelsky na vydání 3 knih, Koroze a protikorozní ochrana (ČSAV 1966, hlavní autor), Navrhování protikorozní ochrany (SNTL 1980, autor), Volba materiálu a protikorozní ochrana v chemickém průmyslu (R. Donndorf a kol. SNTL 1980, překlad). Ovlivnil i úroveň vzdělání technického personálů chemických i petrochemických provozů a svou aktivitou přispěl při založení Asociace korozních inženýrů (AKI) a vydávání časopisu Koroze a ochrana materiálu. Do roku 2011 byl presidentem AKI.

2016
Prof. Ing. Pavel Novák, CSc. | 2016

Vědecké a výzkumné aktivity profesora Nováka pomohly prohloubit pochopení podmínek vedoucích k nerovnoměrným formám koroze korozivzdorných ocelí a dalších pasivovatelných materiálů v řadě technicky významných prostředí, jako jsou okludované roztoky vznikající za podmínek přestupu tepla, v betonu, lidském těle, ad. Studoval tvorbu, stabilitu a mechanismy poškození pasivních vrstev s použitím inovativních elektrochemických metod, které pomáhal vyvíjet od 60. let. Podařilo se mu prosadit a zavést anodickou ochranu zásobníků a chladičů kyseliny sírové, která vedla k významným materiálovým a energetickým úsporám a minimalizaci nákladů na údržbu. Věnoval se korozi ocelové výztuže v betonu se zaměřením na spojení mezi počátečním stavem povrchu ocelové výztuže a dlouhodobou odolností betonových staveb. Vyvinul modely erozní koroze, které přispěly k pochopení vzniku tohoto fenoménu a stanovení limitních podmínek provozu zařízení s vysokými rychlostmi proudění. Profesor Novák také pomáhal zavádět moderní techniky korozního monitoringu v českém průmyslu. V posledních letech se věnuje zejména korozní ochraně objektů kulturního dědictví se snahou přenést do tohoto oboru postupy protikorozní ochrany etablované v průmyslu. Ve většině z výše jmenovaných oblastí přesahuje jeho přínos hranice České republiky.

Cena za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze

Motivovat studenty i jejich školitele k přípravě kvalitních a přínosných závěrečných prací řešících aktuální korozní problémy v praktické i teoretické rovině pomáhá Cena Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze. Cena je určena pro absolventy bakalářského a magisterského stupně vzdělání v oboru koroze a protikorozní ochrany, kteří v daném akademickém roce obhájili závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou práci se zaměřením na korozi kovů nebo protikorozní ochranu. K hodnocení jsou přijímány práce zabývající se studiem korozních mechanismů, korozními problémy ve všech oborech lidské činnosti (stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, chemický průmysl, potravinářství, ochrana kulturních památek ad.), postupy protikorozní ochrany (organické a kovové povlaky, katodická ochrana, povrchové úpravy, inhibitory, vývoj korozně odolných slitin ad.) a ekonomickými aspekty ochrany materiálů.

Cena sestává z diplomu pro autora práce a jeho školitele, úhrady účasti autora práce na každoroční podzimní konferenci AKI (vložné a ubytování), možnosti bezplatné publikace výsledků oceněné diplomové práce v časopise Koroze a ochrana materiálu a finanční odměny ve výši 5000 Kč pro autora práce. Cena je předávána během konference a její příjemce je požádán o přednesení příspěvku se vztahem k oceněné práci.

Závěrečnou práci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce obhájenou studentem jakékoliv národnosti na české nebo slovenské vysoké škole mezi 1. červencem roku minulého a 30. červnem roku aktuálního musí nominovat školitel formou krátkého doporučujícího dopisu do 30. června. K doporučujícímu dopisu je třeba přiložit elektronickou verzi závěrečné práce a poslat k rukám jednatele AKI.

Příjemce Ceny vybírá tříčlenná komise jmenovaná výborem AKI. Jméno vítězné práce a příjemce Ceny je vyhlašováno do 31. srpna.

Pravidla pro udělování Ceny jsou ke stažení zde. Informační leták pro rok 2018/2019 naleznete zde.

V roce 2018 byla Cena udělena Bc. Barboře Šopové za bakalářskou práci Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn vypracovanou a obhájenou na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě pod vedení doc. Ing. Matildy Zemanové, Ph.D. Práce byla vyhodnocena odbornou komisí jako nejlepší v konkurenci dalších 11 prací obhájených na VŠCHT Praha, Univerzitě Karlově, Univerzitě Pardubice, VUT v Brně a Západočeské univerzitě v Plzni, z nichž do finálního výběru postoupily kromě práce Barbory Šopové také práce studentů VŠCHT Praha Luboše Fidrmuce, Borise Severy a Zdeňka Bartáka a studenta ZČU Plzeň Petra Samka.

Ocenění Nadačního fondu profesora Josefa Koritty

Nadační fond profesora Josefa Koritty byl zřízen na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT Praha v roce 1994 s cílem podpořit studenty VŠCHT ve studiu oborů zaměřených na kovové materiály. Studentům uděluje prospěchová stipendia a uděluje ceny v rámci Studentské vědecké konference. Později se podpora studentů rozšířila i mimo VŠCHT a Nadační fond každoročně oceňuje studenty v rámci posterové soutěže na konferenci AKI. Asociace korozních inženýrů Nadační fond každoročně sponzoruje.

V roce 2018 ocenil Nadační fond tři soutěžící v posterové sekci na konferenci AKI v Chodové Plané. Vítězkou soutěže se stala Denisa Steinerová z Univerzity Pardubice s prací na téma "Syntéza a testování nátěrových hmot se zvýšenou korozní odolností na bázi vodou ředitelných samo-síťujících akrylátových latexů obsahující nanočástice MgO". Na druhém místě se umístila Klára Kuchťáková a na třetím Václav Gerstner, oba z VŠCHT Praha.