Bulletin AKI

Obálka

Eva Dibuszová slaví!

Letos na začátku léta, přesně 15.června, oslavila dlouholetá redaktorka našeho časopisu, Ing. Eva Dibuszová,Ph.D., významné životní jubileum. Jaká číslovka se za tím skrývá, nebudu uvádět – jednak se to u dam většinou taktně přejde, jednak by nám to v tomto případě asi nikdo nevěřil. Pro ty hloubavé uvedu snad jen to, že náš časopis Koroze a ochrana materiálu, o který se tolik zasloužila, oslavil stejné kulaté jubileum před 2 roky.

Eva Dibuszová pochází z Prahy, značnou část života prožila na Letné nedaleko Technického muzea. Na Letné chodila i do základní školy s rozšířeným jazykovým vyučování, učila se intenzivně rusky, anglicky i francouzsky, ale měla dobrý vztah i k technickým předmětům, jako je chemie a matematika. V tomto duchu absolvovala i nedaleké Gymnázium Nad štolou. Zde ji ale čekala náročná životní zkouška – po autohavárii v posledním ročníku byla dlouhodobě hospitalizována a všechno spělo k přerušení studia. A tady se asi poprvé projevila její nezdolná energie, když byla schopna na základě individuálního plánu splnit všechny studijní požadavky a nejen úspěšně odmaturovat, ale také uspět u přijímacích pohovorů na VŠCHT v Praze. Byla to dobrá volba, tušila, že by při snaze o přijetí na některý z humanitních oborů mohla mít problémy vzhledem k svému „třídnímu“ původu.

Již od 1. ročníku studia na Fakultě chemické technologie pracovala na katedře anorganické chemie jako pomocná vědecká síla. Laboratoř, ve které pracovala pod vedením   Vratislava Flemra úzce spolupracovala na korozní problematice s laboratoří, kterou vedl Pavel Novák.,. Eva si touto spoluprací vytvořila kladný vztah ke koroznímu inženýrství, z čehož o několik let později profitoval i náš KOM.

V roce 1984 se Eva Dibuszová provdala a po mateřské dovolené po narození nejstaršího syna původně uvažovala o návratu na VŠCHT v Praze, nicméně nakonec se věci vyvinuly jinak a vydala se na dráhu odborné redaktorky v tehdejším nakladatelství SNTL. Věnovala se tam především publikacím s chemickou tematikou od řady vynikajících českých autorů, ať již původních děl nebo překladů. SNTL také vydávalo řadu vysokoškolských učebnic a bylo obecně proslulé svoji vysokou odbornou úrovní. Redaktoři měli poměrně volnou ruku při výběru námětů i autorů, takže práce redaktorky byla pro Evu potěšením.

Bohužel v roce 1989 SNTL zaniklo a po narození syna Marka v roce 1990 a třetího syna Sebastiana v roce 1992 byla na stole otázka, co dále. Šťastnou shodou okolností právě v té době řešil otázku jak dále i náš časopis Koroze a ochrana materiálu. Období poklidného zázemí ve SVÚOM pro něj skončilo a přechod vydavatelství pod Asociaci korozních inženýrů znamenal, že je třeba začít zcela znovu. Organizační věci spojené s vydáváním se daly ještě jakžtakž řešit i poloamatérsky, avšak práce redaktora vyžaduje zkušenosti, které právě Eva získala v SNTL a které se teď neobyčejně hodily. V rámci své mateřské dovolené se uvolila vykonávat pro časopis redakční práce, takže redakce dočasně sídlila neformálně přímo u Dibuszových doma na Letné v Kostelní ulici. Pro náš časopis to znamenalo odraz ode dna, jeho záchranu a udržení kontinuity v době, kdy řada jiných technicky zaměřených časopisů zanikla, protože bez státní podpory nepřežily.

V roce 1993 dostala Eva Dibuszová nabídku vrátit se na VŠCHT, nikoliv ale do laboratoře, avšak s vizí vybudování nového vydavatelství, které by odpovídalo moderním potřebám a bylo vybaveno na úrovni doby. Počítačová, hlavně chemická sazba byla tehdy ještě v plenkách. Vydavatelství proto investovalo  do textových, grafických i chemických editorů, do nových DTP technologií. Začalo úzce spolupracovat s programátory a s předními chemickými informatiky na domácích i mezinárodních projektech. To vše ve výsledku otevřelo nejen nové možnosti, ale i příležitosti a směřování vydavatelství VŠCHT v dalších letech.

Vydavatelství VŠCHT je v podstatě jediné vydavatelství v České republice, které se systematicky zabývá vydáváním odborné chemické literatury. Jde o příliš profesně i finančně náročnou oblast, která se komerčním vydavatelům nevyplatí. Vydává především vysokoškolské učebnice, překlady velkých zahraničních učebnic, skripta, a to v tištěné i v elektronické podobě, sborníky domácích i mezinárodních konferencí. Více než 50 % jeho produkce je volně přístupné v katalogu našeho vydavatelství v elektronické podobě.

Eva se rozhodla dále pracovat i na svém dalším vzdělání, konkrétně v ekonomické směru a tak zahájila doktorské studium na FCHI ve studijním programu Chemické a procesní inženýrství v oboru Řízení a ekonomika podniku. Disertaci s názvem „Analýza a implementace metody Activity based costing ve vysokoškolském vydavatelství“ úspěšně obhájila v roce 2007

V roce 2010 přišla další pracovní výzva – k vydavatelství přibrat i ústřední knihovnu VŠCHT. Tato knihovna měla v profesních kruzích velmi dobrou pověst a tradici, především pokud šlo o nákup a správu elektronických informačních zdrojů a databází pro chemické obory. Od jisté doby však již knihovna v některých ohledech přestala kapacitně i personálně vyhovovat potřebám školy. Eva. Dibuszová se proto po konzultaci s nejbližšími spolupracovníky rozhodla koncipovat nové pracoviště - Centrum informačních služeb (CIS), které v sobě sdružuje vydavatelství, knihovnu a IT podporu pro celou akademickou obec i neakademické pracovníky VŠCHT..

Brzy se ale ukázalo, že je třeba udělat další integrační krok. Přímo proti VŠCHT se nachází moderní budova Národní technické knihovny skvěle personálně vybavená. Po určitém váhání nakonec vedení VŠCHT tuto představu podpořilo a jakmile se dále připojila i knihovna knihovna ÚOCHB AV ČR, vznikla největší česká chemická knihovna ChemTK.

Od roku 2013 je Eva. Dibuszová členkou kolegia ředitele NTK a velmi úzce s vedením NTK spolupracuje na vizi dokonalé akademické kampusové knihovny

V roce 2017 byla po dobu jednoho roku ředitelkou Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib. Jde o evropský projekt (Individuální projekt systémový), který spolu s ředitelem NTK Martinem Svobodou a za přispění dalších kolegů pod obrovským časovým tlakem v roce 2016 napsali a v roce 2017 spustili. NTK je z pověření svého zřizovatele MŠMT nositelem tohoto projektu. Od r. 2018 se na projektu podílí jako konzultant.

Žádný z těchto projektů by se nedostal do úspěšné realizace, kdyby za tím nebyla úžasná cílevědomost a energie, s nimiž se jim Eva věnuje.

Určitě ji pomáhá i rodinné zázemí, všichni 3 synové jsou úspěšní vysokoškoláci, z nichž ten prostřední, Marek, následoval svého otce a vystudoval medicínu.

Pro nás, kteří jsme měli možnost poznat . Evu Dibuszovou při práci nad naším časopisem, je každé setkání s ní velkým zdrojem optimismu a pozitivní energie.

Za všechny ty, které takto stále obohacuje, přeji, aby jí tento životní elán vydržel co nejdéle!

Jiří Sikač

Informace o konferencích

44. konference Projektování a provoz povrchových úprav

44. konference s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav se konala ve dnech 14. - 15. 3. 2018 v hotelu Pyramida v Praze. Konference pod záštitou Hospodářské komory ČR se konala ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány, českými i zahraničními firmami, mediálními partnery. Konference je určena pro široký okruh účastníků: majitele a pracovníky z lakoven, galvanizoven, smaltoven a zinkoven, konstruktéry, projektanty, technology povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot nebo aplikačních zařízení, požární a bezpečnostní techniky, odborných škol a další. V tomto roce se konference zúčastnilo vice než 150 odborníků a bylo předneseno 20 příspěvků.

Program konference bylo jako tradičně široký a zahrnoval různou problematiku od koroze výztuže v betonu (prof. P. Novák), přes různé technologie předúpravy povrchu (tryskání, ultrazvukové čištění, Ti-Zr předúpravy), nové vybavení pro povrchové úpravy (trendy ve stříkání a lakování, odsávání a filtrace vzduchu, VOC free čištění stříkacích pistolí) nové typy povrchových úprav (fluoroplastové povlaky, nové typy práškových barev, hromadné elektroforetické lakování, galvanické mědění uhlíkových vláken, atd.) až po možnosti kontroly kvality povrchových úprav (mechanismus ochranného působení organických povlaků, objasnění příčin selhání PÚ, revize norem pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí, antikorozní ochrana obalovými prostředky, atd.). Pozornost byla také věnována problematice provozu linek pro povrchové úpravy, emisím, odpadům, hygieně a bezpečnosti práce. Příspěvky jsou publikovány ve sborníku z konference. Na konferenci se ve výstavní části představilo 36 firem.

Kromě diskuzního večera byla součástí programu i exkurze do firmy Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. v Dražicích, kde se vyrábí ohřívače vody a jednou z významných technologií výroby je smaltování jako účinná protikorozní ochrana a povrchová úprava.

Kateřina Kreislová

ICCT 2018

V Mikulove sa v dňoch 16. – 18. 4. 2017 konal v poradí už 6. ročník medzinárodnej chemicko-technologickej konferencie. Ako je zvykom už z predchádzajúcich ročníkov, účastníkom konferencie ponúkol svoje priestory hotel Galant, ktorí má svoje prednáškové sály pomenované tradične, a to podľa odrôd vín pestovaných v tomto vinárskom kraji. Šiesty ročník medzinárodnej chemicko-technologickej konferencie nadväzoval na dlhodobú tradíciu chemicko-technologických konferencii a kládol si za cieľ zoznámiť odbornú verejnosť s kľúčovými výzvami a problémami chémie a energetiky v medzinárodnom kontexte.

Prvý deň konferencie bol zahájený úvodnými slovami organizátorov a odovzdaním významnej ceny Viktora Ettela. Následne na to nadviazal blok plenárnych prednášok, kde odznelo niekoľko veľmi dobrých prezentácií na rôzne témy. Po týchto prednáškach sa v podvečerných hodinách uskutočnilo spoločné stretnutie u welcome drinku. Toto stretnutie bolo spojené s posterovou sekciou, na ktorej sa zúčastnilo o čosi viac ako 100 účastníkov, ktorí prezentovali svoje práce a výsledky v 11 rozličných kategóriách. Po ukončení posterovej sekcie boli programovým výborom konferencie vyhlásení víťazi, ktorí obdržali hodnotné ceny.

Nasledujúci deň sa účastníci rozpŕchli do jednotlivých prednáškových miestností, kde odznelo približne 80 ústnych zdelení, pričom si mohli účastníci vybrať z rozličných druhov tém prednášok ako napr. od materiálového inžinierstva a moderných kovových biomateriálov pre lekárske účely, cez petrochemické a organické technológie, ako aj biotechnológie a biorafináciu až k spracovaniu odpadov, ochrane ovzdušia a vôd, no rovnako sa tematika dotkla aj ekonomiky chemického priemyslu. Potom čo autor prednášky dopovedal svoje posledné slovo a otvorila sa diskusia, strhla sa vlna s množstvom zaujímavých otázok, dotazov, pripomienok ale samozrejme aj odpovedí. Po ukončení prednášok sa vo vinnej pivnici hotela Galant, začali schádzať účastníci konferencie na spoločenskom večery, kde mohli ďalej rozširovať svoje diskusie, ktoré nenašli svoj priestor v prednáškových sálach. Búrlivé diskusie jednotlivých účastníkov boli po celý večer sprevádzané cimbalovou hudbou miestnej ľudovej skupiny. Účastníci mali možnosť doplniť pitný režim z veľkého výberu dobrých vín a pív ponúkaných hotelom z ich vlastnej produkcie. Záverečný deň sa konferencia niesla v rovnakom duchu, ako deň predchádzajúci. Účastníci konferencie si mohli vypočuť posledné prednášky z programu, ktorí bol však len na dopoludnie alebo si mohli zvoliť alternatívny program podľa svojho gusta. Účastníci si mohli urobiť výlet na Svatý kopeček, kde sa im ponúkala možnosť pokochať sa výhľadom na samotné mesto a okolitú krajinu alebo prehliadka mesta a jeho kultúrnych pamiatok. Po ukončení dopoludňajšej sekcie prednášok sa účastníci konferencie rozlúčili s hotelom Galant a jeho zamestnancami, mestom Mikulov a rozišli sa domov, tešiac sa, čo im ponúkne ďalší ročník konferencie.

Tomáš Lovaši

International Student‘s Day of Metallurgy

V dňoch 5. – 7. 4. 2018 sa v malom nemeckom mestečku s názvom Freiberg konal v poradí 25. ročník konferencie nesúci pomenovanie International Student‘s Day of Metallurgy. Túto konferenciu organizovalo združenie študentov "Metallurgiestudenten zu Freiberg e.V." pochádzajúcich z univerzity vo Freibergu. Samotná konferencia ponúkala príležitosť na výmenu vedomostí a skúseností v oblasti materiálových vied medzi 200 až 300 študentmi a zástupcami spoločnosti, a to všetko v uvoľnenej atmosfére.

V prvom dni konferencie sa odohrala registrácia účastníkov konferencie a možnosť preskúmať mesto v poobedných hodinách. Vo večerných hodinách sa uskutočnilo oficiálne otvorenie konferencie a privítanie účastníkov organizačným tímom. Samotným ceremoniál sa odohral v miestnej pamiatke - Nikolaikirche Freiberg. Zišli sa tam študenti z rôznych krajín, ako napr. študenti zo Slovenska, Česka ale aj Rakúska. Samozrejme nesmie sa zabudnúť na tuzemských študentov, ktorí boli oblečení v tradičných talároch a  ich miestny pozdrav „Glück auf!“. Tento večer bol bohatý na nové známosti, ale aj stretnutia starých známych. Nasledujúci deň ráno mali účastníci konferencie možnosť zúčastniť sa exkurzie do miestnych závodov. Účastníci konferencie si mohli vybrať prehliadku miestnej zlievarne, oceliarne ale aj striebornej bane. Po návrate z exkurzií sa prešlo na samotný program konferencie, ktorí ponúkal nie len množstvo firemných prezentácií, ale aj vedecké prejavy jednotlivých účastníkov či už vo forme prezentácie alebo posteru. Pre menej odvážnych účastníkov, ktorí neradi vystupujú pre veľkým počtom divákov, ponúkal konferencia aj príležitosť poskytnúť alebo počúvať vedecké prejavy v súkromí. Tento deň bol následne zakončený veľkolepou gala večerou, kde sa upevňovali nadviazané kontakty medzi jednotlivými účastníkmi konferencie. V treťom, a teda poslednom dni, sa pokračovalo blokom prednášok, ktoré sa uskutočnili v dopoludných hodinách. Na záver konferencie padlo poďakovanie všetkým zúčastneným a všetci sa pobrali domov.

Tomáš Lovaši

METAL 2018

V dňoch od 23. do 25. mája sa uskutočnila 27. konferencia Metal ktorá sa konala už tradične v meste Brne. Z celkového počtu 514 prihlásených sa na konferencii zúčastnilo 460 osôb z 28. štátov. Najviac účastníkov bolo z Českej republiky 216 nasleduje Poľsko 124, Rusko 30, Turecko 18, Slovensko 16, Rakúsko 11,  Nemecko 5 a Kazachstan 5. Prvý deň konferencie sa v hoteli Voronež I konal spoločenský večer s ochutnávkou vín z Južnej Moravy s hudobným doprovdom skupiny Swing. Druhý deň konferencie bol vyhradený aj pre sprievodný program, ktorý zahŕňal plavbu loďou po Brnenskej priehrade, návštevu Planetária, VIDA! Science center alebo exkurziu v pivovare Starobrno. Aj vďaka peknému počasiu si tento program účastníci veľmi pochvaľovali. Na konferencii bolo prezentovaných 147 prác v prednáškovej sekcii a 280 prác v posterovej sekcii. V posterovej sekcii sa súťažilo o najlepší poster. Na základe rozhodnutia garantov sekcie boli vyhlásený traja víťazi a päť čestných uznaní. Víťazi získali diplom a vecné dary. Poradie víťazov a čestných uznaní bolo nasledovné. Prvé miesto miesto získal Jan Dittrich z Karlovej univerzity, druhé miesto získala Sandra Puchlerska z AGH University of Science and Technology, Cracow a tretie miesto získal Ivan Nikitin z Belgorod National Research University. V posterovej sekcii boli udeľované aj čestné uznania v tejto kategórii ako prvá skončila Lenka Řeháčková z Vysokej školy bánskej v Ostrave, druhý bol Kazimierz Ducki zo Saleziánskej univerzity v Katoviciach, tretí skončil Ján Gondek zo Slovenskej technickej univerzity v Trnave, štvrtý bol Konrad Laber z Technickej univerzity v Czestochovej a piaty skončil Mariusz Wnęk tak isto zo Saleziánskej univerzity v Katoviciach. Po posterovej sekcii nasledovala spoločná večera ktorú si všetci účastníci pochvaľovali. Konferenciu si všetci prítomný užívali a mi sa tešíme na ďalší ročník tejto tradičnej konferencie z oblasti technológie spracovania materiálov.

 Pavol Rak