Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

Cena AKI za inovativní výrobek v oblasti protikorozní ochrany za rok 2022
Prošek Tomáš, prezident AKI

Posláním Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je podporovat aktivity snižující korozní ztráty šířením informací, předáváním znalostí a zvyšováním všeobecného povědomí o důležitosti a možnostech protikorozní ochrany. Minimalizace korozních ztrát do značné míry souvisí se všeobecnou dostupností špičkových prostředků korozní ochrany a informovaností o nich. AKI proto uděluje každoročně Cenu za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany firmám, podnikatelům a inovátorům se sídlem v České republice nebo na Slovensku za zavedení nového výrobku, postupu nebo služby s potenciálem významně přispět k omezení ztrát způsobovaných korozí kovů.

Cena AKI za inovativní výrobek v oblasti protikorozní ochrany za rok 2022 byla udělena firmě COREZINC, s.r.o. za vývoj unikátní technologie na přepracování zinkových odpadů z metalizace na zinkový prach do zinkem plněných základních organických nátěrů. Tato technologie zahrnuje snížení obsahu oxidické frakce a separaci částic s definovanou velikostí kolem 10 µm (produkt FZNP 10L ES) a 15 µm (FZNP 15H ES). Mikrofotografie vstupní suroviny a výsledného produktu jsou na Obr. 1.

Zkoušky provedené v Technoparku Kralupy VŠCHT Praha prokázaly, že recyklovaný zinkový prach obsahuje o řád nižší množství rozpustných solí (chloridů a síranů), než referenční prach vyrobený z primárních surovin. Obsah kovové fáze je v recyklovaném prachu nižší (88 % oproti 98 %). Referenční i recyklované zinkové prachy byly formulovány do epoxyesterových, expoxidových a silikonakrylátových nátěrových hmot, naneseny na zkušební panely a jejich odolnost zkoušena dle požadavků souboru norem ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Mechanická odolnost, adheze i korozní chování nátěrových systémů s recyklovaným zinkovým prachem bylo plně srovnatelné s referenčními systémy se zinkem vyrobeným z primárních surovin. Systémy se základním zinkem plněným epoxyesterovým nátěrem a vrchním epoxidovým nátěrem o celkové suché tloušťce 160 µm prokázaly odolnost ve zkoušce v neutrální solné mlze dle ČSN EN ISO 9227 přes 1100 hodin a v kondenzační zkoušce dle ČSN EN ISO 6270-2 až přes 4000 hodin. Vzhled vzorků systému se základním epoxidovým nátěrem plněným recyklovaným zinkovým prachem FZNP 15H ES a vrchním epoxidovým nátěrem o tloušťce 200 µm po 5040 hodinách expozice je na Obr. 2. Několik systémů bylo na základě provedených zkoušek certifikováno dle ČSN EN ISO 12944 ve stupni C3-h.

V současné době probíhají jednání s distributory recyklovaného zinkového prachu a zkoušky u výrobců nátěrových hmot.

Recyklované zinkové prachy pro základní nátěry pro protikorozní ochranu oceli jsou unikátními výrobky nejen na českém trhu, ale v celosvětovém měřítku. Přepracování odpadních surovin na výrobky s vysokou přidanou hodnotou je výhodné ekonomicky i pro životní prostředí. Tyto výrobky mají dobrou šanci uplatnit se na českém trhu i v zahraničí.

Cena byla majiteli firmy COREZINC panu Dáňovi předána během 25. konference AKI Koroze a protikorozní ochrana materiálů v Rozdrojovicích u Brna dne 9. listopadu 2022 (Obr. 3).

Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Je členem Evropské korozní federace (EFC), Světové korozní organizace (WCO) a nominuje zástupce ČR do Mezinárodní korozní rady (ICC). Vedle Ceny za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany uděluje každoročně Cenu Milana Pražáka osobnostem s významným a dlouhodobým přínosem v oblasti koroze a cenu za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci v oblasti koroze, pořádá konferenci Koroze a protikorozní ochrana materiálů a kurzy Korozní inženýr a Korozní technik.

Informace o konferencích

EUROCORR 2023
redakce KOM

Dne 27. 8. - 31. 8. 2023 se bude konat v Bruselu další ročník konference EUROCORR 2023. Registrace za zvýhodněnou cenu je již otevřena. Termín pro odevzdání příspěvků je do 16. ledna 2023. Bližší informace lze nalézt na https://www.eurocorr2023.org/.